فسفولیپیدها
فسفولیپیدها

فسفولیپیدها

فسفولیپید (phospholipid) نوعی لیپید است که از یک مولکول گلیسرول، دو مولکول اسید چرب و یک مولکول فسفات تشکیل شده‌است.فسفولیپیدها یک سر آبدوست و دو دم آب گریز دارند.

فسفولیپیدها (فسفولیپید)، همچنین به عنوان فسفولیپیدها، فسفولیپیدها، چربی های حاوی اسید فسفریک شناخته می شود، رزین کامپوزیت. جزء های اصلی از فسفولیپیدها تشکیل بیوفیلم، glycerophospholipids های و sphingomyelin به دو دسته، یعنی، گلیسرول و ترکیب sphingosine. مولکول های فسفولیپید آمفوتریک، یک پایان نیتروژن های هیدروفیل و یا دم فسفر است، انتهای دیگر آبگریز (چربی دوست) زنجیره هیدروکربنی طولانی است. به همین دلیل، مولکول های فسفولیپید نزدیک به انتهای هر، سمت آبدوست و آبگریز نزدیک به یکدیگر، اغلب با پروتئین ها، glycolipids، کلسترول، و عناصر دیگر وجود لایه چربی، ساختار غشاء و فرآیندهای غشایی را تشکیل می دهند.

معرفی مختصر

فسفولیپیدها هستند کلاس از چربی های حاوی اسید فسفریک، بدن شامل دو دسته اصلی فسفولیپیدها فسفولیپید متشکل از گلیسرول به نام glycerophospholipids (phosphoglyceride) است؛ sphingosine از فسفولیپیدها، شناخته شده به عنوان sphingomyelin (sphingolipid) تشکیل شده است. ساختار آن با مشخصه: داشتن فسفات ژن مرتبط (آمونیاک قلیایی یا الکل) به جای تشکیل یک سر آبدوست (هیدروفیل سر) و تشکیل شده توسط یک زنجیره اسید چرب دم آبگریز (آبگریز دم). در بیوفیلم سطح غشای فسفولیپید هیدروفیل سر واقع شده است، در حالی که انتهای آب گریز در غشای داخلی است. فسفولیپیدها ماده amphipathic مهم است، آنها بخش مهمی از بیوفیلم ها، امولسیفایر و سورفکتانت هستند.

ترکیب

لسیتین (فسفولیپید) بخش مهمی از بیوفیلم، است که حاوی اسید چرب تولید شده در هیدرولیز و مخلوطی از اسید فسفریک مشخص است. با توجه به ساختار زنجیره اصلی به فسفولیپید اسید گلیسریدها و sphingomyelin است تقسیم شده است.

۱٫ استر اسید فسفریک (phosphoglycerides) زنجیره اصلی گلیسرول ۳ – فسفات ها، مولکول گلیسرول در دو گروه هیدروکسیل دیگر با اسیدهای چرب استریفه هستند، گروه های اسید لیان می توانید با ساختارهای مختلف از ترکیبات مختلف مولکول کوچک باشد، پس از استری تشکیل شده گونه فسفات گلیسرول. بدن بیشتر phosphatidylcholine (لسیتین)، (cephalin) phosphatidyl ethanolamine، سرین phosphatidyl، گلیسرول phosphatidyl، دی phosphatidylglycerol (قلب استر فسفات) و اینوزیتول، phosphatidyl با phosphatidyl هر ترکیب اسید چرب ممکن است با توجه به تعدادی از گونه های مختلف.

نشان می دهد که ساختار مولکولی اتم مرکزی مولکول گلیسرول نامتقارن است، و به این ترتیب فضایی متفاوت داشته باشند. استرهای فسفات به طور طبیعی اتفاق می افتد مواد شیمیایی بدن به پیکربندی همان. با توجه به مواد شیمیایی کنوانسیون، این مولکول را می توان در طرح دو بعدی بیان شده است. D-و L-نوع پیکربندی از فسفات glyceraldehyde شده است بر اساس نتایج به دست آمده از پراش اشعه X شناسایی شده است. فرم D-D، L نوع L است. اسید فسفریک فضایی گلیسریدها و نامگذاری در نتیجه فرض.

۲٫ Sphingomyelinase (sphingomyelin) sphingomyelin با حاوی فسفولیپید sphingosine یا sphinganine، مولکول های حاوی اسید چرب گلیسیرین عضو از پیوند آمید و گروه آمینه sphingosine است، متصل است. Sphingosine یا sphinganine آلیفاتیک آمینه زنجیره ای طولانی دیول است. Sphingosine یا sphinganine بلند زنجیره هیدروکربن های آلیفاتیک گروه متشکل از دو گروه هیدروکسیل و یک دم آبگریز و یک سر قطبی را تشکیل می دهند.

اسید فسفریک Sphingomyelin حاوی پایان از گروه توکیلی hydrocarbyl است یک آمین آسیل فسفوریل کولین است. بدن انسان فراوان ترین sphingomyelin sphingomyelin توسط اسیدهای sphingosine، چرب و کولین ترکیب فسفات است. فسفولیپیدها غلاف عصب غشای فسفولیپید مهم را تشکیل می دهند. آن است که اغلب با غشای خارجی phosphatidylcholine همزیستی همراه است. [۲]

ساختار

C1 و C2 گلیسرول اسیدهای چرب استریفه هیدروکسی، گروه های هیدروکسیل C3 بر روی فسفات، اسید فسفریک و یک الکل با توجه به قطب (X-OH) اتصال، که به منزله glycerophospholipids است است. پایان غیر قطبی مولکول حاوی دو اسید چرب با زنجیره طولانی، گلیسرول C1 قفسه های کربن است که اغلب با ۱۶ یا ۱۸ اتم کربن، اسیدهای چرب غیر اشباع مرتبط است، C2 است که اغلب ۱۶ تا ۲۰ اتم کربن، اسیدهای چرب اشباع نشده است. Phosphoryl-X شامل گلیسرول فسفولیپید سر قطبی، گلیسرول فسفولیپید سر قطبی با توجه به الکل (X-OH) به طبقه بندی های مختلف. X = H glycerophospholipid ساده ترین شکل، موسوم به اسید phosphatidic، تنها مقدار کمی در بیوفیلم است. طور معمول در بیوفیلم glycerophospholipids حاضر هستند سر قطبی است. مهم فسفولیپید الکل قطبی سر به عنوان مثال گلیسرول به شرح زیر است:

فسفولیپیدها قطبی سطح طبیعی در محلول آبی به شکل یک مولکول چربی داشتن ضخامت تنها لا دستمال چربی، که دم هیدروکربنی آب اجتناب به سمت اتمسفر، و یک سر قطبی آبدوست است با اشاره به قطب فاز آبی. در سیستم آب، لیپیدهای قطبی با هم به شکل مولکولهای طبیعی (دم غیر قطبی به سمت داخل) و یا لایه لیپید نازک برای جدا کردن آب دو قسمت. چربی چربی لایه پشت سر هم مولکولهایی دم غیر قطبی گسترش از درون به تشکیل یک هسته هیدروکربن مداوم داخلی، در حالی که سر قطبی به سمت خارج، به فاز آبی. چربی لایه پشت سر هم نرم و آسان به خم شدن جریان، ساختار اصلی غشا، غشا با توجه به نوع، حسابداری خود را برای وزن از فیلم های مختلف از ۲۰ تا ۸۰٪ است.

ساختار و خواص از sphingolipids sphingomyelin را ببینید.

طبقه بندی

۱ مطابق با طبقه بندی ستون فقرات گلیسرول فسفولیپید

با توجه به ستون فقرات گلیسرول پلی ساکاریدها را می توان به اسید فسفریک گلیسریدها (glycerolphospholiid) و sphingomyelin (sphingolipid)، تقسیم شده است. آنها لیپیدهای قطبی هستند. لیپیدهای قطبی از بخش قطبی (نام سر قطبی) و بخش غیر قطبی (به نام دم غیر قطبی) قطعات و اجزای تشکیل، قطعات یدکی. در آن گلیسرول فسفولیپید گروه سر قطبی است و می تواند به مناطق مختلف phosphatidylcholine (Phosphatidyl cholines، PC)، phosphatidylethanolamine (Phosphatidyl ethanolamines، PE)، phosphatidylserine. (Phosphatidyl serines، PS)، عضله phosphatidyl تقسیم الکل (Phosphatidyl inositols، PI)، phosphatidylglycerol در (PG)، گلیسرول اسید phosphatidic (اسید phosphatidic، PA) و به همین ترتیب.

Glycerophospholipids زیرا جایگزین را می توان به بسیاری از گونه های مختلف، از جمله آنهایی که مهم تقسیم می شوند عبارتند از:

① کولین (کولین) اسید phosphatidic – → phosphatidylcholine (کولین phosphatidyl)، همچنین به عنوان phosphatidylcholine شناخته می شود (لسیتین)

② ethanolamine (ethanolamine) های اسید phosphatidic – → phosphatidylethanolamine (phosphatidyl ethanolamine) همچنین به عنوان فسفولیپیدها مغز (cephain) شناخته می شود

و ③ سرین (سرین) phosphatidic اسید – → phosphatidylserine (سرین phosphatidyl)

④ گلیسیرین (گلیسرول) اسید phosphatidic – → phosphatidylglycerol (گلیسرول phosphatidyl)

⑤ اینوزیتول (اینوزیتول) های اسید phosphatidic – → فسفاتیدیل (phosphatidyl اینوزیتول)

⑥ کاردیولیپین (کاردیولیپین) یک گلیسرول و دو مولکول C1 و C3 ترکیبی از اسید phosphatidic، غشای داخلی میتوکندری و بخش مهمی از غشای باکتریایی است، و تنها آنتی ژن مولکول فسفولیپید.

⑦ علاوه بر این به بالا شش نوع و، در گلیسرول مولکول glycerophospholipids موقعیت ۱ است گروه آسیل آلیفاتیک جایگزین الکل با زنجیره بلند به شکل اترها، acetals مانند فسفولیپیدها (پلاسمالوژن سرم) و فاکتور فعال کننده پلاکت (فاکتور فعال کننده پلاکت، PAF)، آنها همه به گلیسرول تعلق ساکاریدها می باشد.

Sphingolipids، ترکیب حاوی هیچ گلیسرول و sphingosine (sphingosine) جایگزین شده توسط گروه X مشخص را می توان به دو نوع تقسیم می شود:

① ایکس نامیده می شود فسفوریل کولین sphingomyelin (sphingmyelin)

② به X نام به گلیکوزیلاسیون glycosphingolipids (glycosphingolipid)

(۲) با توجه به طبقه بندی اسیدهای آمینه

الکل آمینه را می توان با توجه به دسته های مختلف تقسیم می شوند:

① phosphatidylcholine (لسیتین) (PC)، HO-CH2CH2N (CH3) 3 (کولین)، توزیع: دانه های سویا و سایر گیاهان، و مغز حیوانی، منی، غده آدرنال، گلبول های قرمز، زرده تخم مرغ (۸-۱۰٪) در است. نقش: کنترل سوخت و ساز چربی کبد، جلوگیری از شکل گیری کبد چرب است.

Review Overview

User Rating: 4.58 ( 4 votes)

Views: 33

About Fooda

وبسایت فودا، ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺷﮑﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ و تهیه ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﯼ، پروژه اصول طراحی ، گزارش عملیات صنایع غذایی ، ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ، کاربینی ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ foodvar@yahoo.com ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ

Check Also

روغن زیتون

فرآيند توليد روغن زيتون

روغن با روش هاي مختلف که عمدتا فيزيکي است از زيتون استخراج و باقيمانده اي به جا مي ماند که  تا 8 درصد روغن داشته و توسط حلال که معمولا هگزان است روغن کشي و روغن حاصل، روغن تفاله ناميده مي شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *