مقالات تجزیه مواد غذایی

روش های نوین استخراج ترکیبات غذایی

extraction food

روش های نوین استخراج ترکیبات غذایی

Read More »

آنالیز آمینو اسیدها با HPLC

آنالیز آمینو اسیدها با HPLC

Read More »

کاغذ صافی و فیلترها

 کاغذهای صافی جهت جداسازی فازهای جامد از مایع و در برخی از موارد جداسازی فاز جامد از گاز کاربرد دارند. به طور عمده دو نوع کاغذ برای بررسی تحلیلی مورد استفاده قرار می گیرند. کاغذهای بدون خاکستر (ASHLESS) که برای آزمایشات کمی مورد استفاده قرار می گیرند و میزان خاکستر باقیمانده 008/0% می باشد. کاغذهای معمولی که برای آزمایشات کیفی …

Read More »

آشنایی با کروماتوگرافی Chromatography

کروماتوگرافي راهي است براي تشخيص اجزا در ابعاد نانومتري، با دقتي در حد و اندازة مولکولي و مدتها پيش از شکلگيري فناوري نانو، براي شناسايي مواد به کار ميرفت. اگر چند مولکول با هم داشته باشيم، کروماتوگرافي تشخيص ميدهد غلظت آنها چقدر است. اساس کار کروماتوگرافي جداسازي اجزاي مخلوط با استفاده از سرعت متفاوت حرکت مولکولهاي مختلف در محيط يکسان …

Read More »

انواع روش های جداسازی دستگاهی

روش های جداسازی دستگاهی

انواع روش های جداسازی دستگاهی 1.      پتانسیومتری 2.      کولومتری 3.      الکترولیز(الکتروگراویمتری) 4.      هدایت سنجی 5.      آمپرومتری و بی آمپرومتری 1.پتانسیومتری: روشی است که با اندازی گیری پتانسیل یک نمونه پی به غلظت یک گونه می برند. معمولا به 3 روش زیر انجام می گیرد: الف) الکترو مرجع مناسب ب) الکترود شناساگر مناسب ج) وسیله ای جهت اندازه گیری پتانسیل وظیفه …

Read More »