اصطلاحات صنایع غذایی

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف A

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف A

اصطلاحاتی که با حروف ( A ) آغاز میشوند اصطلاح انگلیسی absorptiometer اصطلاح فارسی جذب نور سنج مفهوم اصطلاح دستگاهی که بوسیله آن جذب نور اندازه گیری میشود. بنابراین میتوان آنرا برای اندازه گیری کمی محلولهای رنگی به کار برد. اصطلاحا بطور غلط به آن colorimeters میگویند. بسیاری از مواد، مواد معدنی، ویتامینها، اسیدهای آمینه با معرف بخصوصی واکنش نشان …

Read More »

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف B

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف B

اصطلاحاتی که با حروف ( B ) آغاز میشوند همه اصطلاحاتی که با حرف [ B ] آغاز می شوند “۱۳۸” اصطلاح با حرف [ B ] آغاز می شوند اصطلاح انگلیسی bacterial ring rot اصطلاح فارسی پوسیدگی حلقوی باکتریایی مفهوم اصطلاح نوعی پوسیدگی باکتریایی که در غده های سیب زمینی به ویژه هنگام فروش و پس از آن دیده …

Read More »

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف C

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف C

اصطلاحاتی که با حروف ( C ) آغاز میشوند همه اصطلاحاتی که با حرف [ C ] آغاز می شوند “۲۱۴” اصطلاح با حرف [ C ] آغاز می شوند اصطلاح انگلیسی ca sal اصطلاح فارسی مخلوط کازئین و لاکتالبومین مفهوم اصطلاح مخلوطی از کازیین و لاکتالبومین که در فراورده های صنایع مختلف غذایی نظیر شیر و گوشت استفاده و …

Read More »

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف D

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف D

اصطلاحاتی که با حرف [ D ] آغاز می شوند همه اصطلاحاتی که با حرف [ D ] آغاز می شوند “۵۲” اصطلاح با حرف [ D ] آغاز می شوند اصطلاح انگلیسی D value اصطلاح فارسی عدد دی مفهوم اصطلاح زمان لازم برای کاهش ۹۰% میکروارگانیسمها (یک سیکل لگاریتمی) در محیط مشخص اصطلاح انگلیسی deaeration اصطلاح فارسی هوا زدایی …

Read More »

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف E

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف E

اصطلاح انگلیسی Enumber اصطلاح فارسی عدد E مفهوم اصطلاح عددی است که مشخص کننده قابلیت استفاده ماده ای در غذاست. اصطلاح انگلیسی earthy taste اصطلاح فارسی طعم نا،طعم کپک مفهوم اصطلاح طعم نا ممطلوبی است که به علت کپک زدن در مواد به وجود می آید. اصطلاح انگلیسی ECHI viruses اصطلاح فارسی ویروس اکو مفهوم اصطلاح جنسی از ویروسهای بیماری …

Read More »

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف F

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف F

اصطلاحاتی که با حرف [ F ] آغاز می شوند اصطلاح انگلیسی fabricated food اصطلاح فارسی غذای فرموله شده، غذای ساخته شده مفهوم اصطلاح غذایی است که از ترکیبات خاص درست میشود. مثل همبرگر که از پودر سویا درست میشود. اصطلاح انگلیسی facultative اصطلاح فارسی اختیاری مفهوم اصطلاح صفتی توصیفی که در میکروبشناسی برای مشخص کردن استعداد نشو و نما …

Read More »

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف G

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف G

اصطلاحاتی که با حرف [ G ] آغاز می شوند همه اصطلاحاتی که با حرف [ G ] آغاز می شوند “۴۳” اصطلاح با حرف [ G ] آغاز می شوند اصطلاح انگلیسی gas chromatograph اصطلاح فارسی بسته بندی گازی مفهوم اصطلاح دستگاه تجزیه ای که مواد شیمیایی را در ستون بسیار باریک بین ۲ فاز، یکی متحرک گازی خنثی …

Read More »

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف H

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف H

اصطلاحاتی که با حرف [ H ] آغاز می شوند همه اصطلاحاتی که با حرف [ H ] آغاز می شوند “۳۳” اصطلاح با حرف [ H ] آغاز می شوند اصطلاح انگلیسی HACCP اصطلاح فارسی سیستم بازرسی هاسب مفهوم اصطلاح سیستم HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point، استانداردی پایه ای است كه به سازمانها و شركتها این امكان …

Read More »

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف I

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف I

اصطلاحاتی که با حرف [ I ] آغاز می شوند اصطلاح انگلیسی icing suger اصطلاح فارسی پودر شکر مفهوم اصطلاح پودر یا محلول قندی غلیظ که برای براق شدن روی شیرینی می پاشند اصطلاح انگلیسی idiophase اصطلاح فارسی مرحله سکون مفهوم اصطلاح به مرحله توقف رشد باکتریها که به دنبال مرحله فعال رشد (تروفوفاز) حادث می شود گفته می شود …

Read More »

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف J

اصطلاحاتی که با حرف [ J ] آغاز می شوند همه اصطلاحاتی که با حرف [ J ] آغاز می شوند “۴” اصطلاح با حرف [ J ] آغاز می شوند اصطلاح انگلیسی jam اصطلاح فارسی مربا مفهوم اصطلاح محصولی است که از میوه پخته شده در حد مناسب و شکر با آب یا بدون آب تهیه میشود. اصطلاح انگلیسی …

Read More »

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف K

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف K

اصطلاحاتی که با حرف [ K ] آغاز می شوند همه اصطلاحاتی که با حرف [ K ] آغاز می شوند “۱۱” اصطلاح با حرف [ K ] آغاز می شوند اصطلاح انگلیسی kefir اصطلاح فارسی کفیر مفهوم اصطلاح نوعی شیر اسیدی الکلی است که در کشورهای بالکان تولید می شود. اصطلاح انگلیسی keratin اصطلاح فارسی کراتین مفهوم اصطلاح نوعی …

Read More »

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف L

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف L

اصطلاح انگلیسی labeling اصطلاح فارسی برچسب زنی مفهوم اصطلاح مشخص کردن انواع مواد اولیه و یا افزودنی به صورت چاپ یا برچسب روی پوشش یا ظرف بسته بندی شده. اصطلاح انگلیسی label اصطلاح فارسی برچسب مفهوم اصطلاح به هر گونه طرح و برگه نوشته شده یا نقاشی چاپ شده که روی بسته بندی غذا چسبانده یا نقش شود بر چسب …

Read More »