آزمایشات میکروبیولوژی مواد غذایی

گزارشکار تعیین بار میکروبی گوشت

بار میکروبی گوشت

Read More »

گزارشکار شمارش بيشترين تعداد احتمالي باكتري ها به روش Most Probable Number

شمارش بيشترين تعداد احتمالي باكتري ها

Read More »

گزارشکار آزمایشگاه کشت قارچ ها

کشت قارچ ها

Read More »

گزارشکار آزمایشگاه جداسازی آسپرژیلوس نایجر مولد اسید سیتریک

آسپرزیلوس نایجر

Read More »

گزارشکار اندازه گیری سالمونلا

سالمونلا

Read More »

دانلود گزارشکار رنگ آمیزی سودوموناس

سودوموناس

سودوموناس

Read More »

رنگ آمیزی اسپور

رنگ آمیزی اسپور

 دانلود گزارشکار  رنگ آمیزی اسپور برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 1774

Read More »

گزارشکار محیط کشت

 دانلود گزارشکار محیط کشت برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 2553

Read More »

آشنایی با میکروسکوپ و رنگ آمیزی ساده

 دانلود گزارشکار آشنایی با میکروسکوپ و رنگ آمیزی ساده برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 1143

Read More »

شناسايي و جداسازي باكتري استافيلوكوكوس اورئوس

استافيلوكوكوس اورئوس

استافيلوكوكوس اورئوس

Read More »