انجام پروژهای صنایع غذایی

انجام پروژه های اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی

اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی

انجام پروژه های اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی

Read More »

انجام پایان نامه و گزارش کارآموزی

گزارش کارآموزی

دانشجویان گرامی رشته صنایع غذایی و رشته های مرتبط که مایل هستند در تهیه و گردآوری گزارش کارآموزی، پایان نامه یاریشان نماییم ،   

Read More »

گزارش بازدید کارخانجات صنایع غذایی

گزارش بازدید کارخانه جات مواد غذایی

انجام گزارش بازدید کارخانه های صنایع غذایی و کارآموزی

Read More »