خانه / آزمایشات صنایع غذایی

آزمایشات صنایع غذایی

استانداردهای ملی شیر و فرآورده های شیری

استانداردهای ملی شیر و فرآورده های شیری ادامه مطلب »

کاغذ صافی و فیلترها

 کاغذهای صافی جهت جداسازی فازهای جامد از مایع و در برخی از موارد جداسازی فاز جامد از گاز کاربرد دارند. به طور عمده دو نوع کاغذ برای بررسی تحلیلی مورد استفاده قرار می گیرند. کاغذهای بدون خاکستر (ASHLESS) که برای آزمایشات کمی مورد استفاده قرار می گیرند و میزان خاکستر باقیمانده 008/0% می باشد. کاغذهای معمولی که برای آزمایشات کیفی ... ادامه مطلب »

گزارشکار اندازه گیری قند مربا

مربا مارمالاد

دانلود گزارشکار اندازه گیری قند مربا برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 1048 ادامه مطلب »

گزارشکار آلکالیمتری

دانلود گزارشکار آلکالیمتری برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 2485 ادامه مطلب »

گزارشکار تعیین کلرید به روش مور

دانلود گزارشکار تعیین کلرید به روش مور برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 884 ادامه مطلب »

گزارشکار تعیین کلرید به روش ولهارد

دانلود گزارشکار تعیین کلرید به روش ولهارد برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 561 ادامه مطلب »

گزارشکار تعیین مولاریته اسید در نمونه های ناهمگن روغن و اسید

مولاریته اسید در نمونه های ناهمگن روغن و اسید ادامه مطلب »

گزارشکار تیتراسیون اسید

دانلود گزارشکار تیتراسیون اسید برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 613 ادامه مطلب »

گزارشکار تیتراسیون اکسایش-کاهش یدومتری

دانلود گزارشکار تیتراسیون اکسایش-کاهش یدومتری برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 1921 ادامه مطلب »

گزارشکار تعیین بار میکروبی گوشت

بار میکروبی گوشت ادامه مطلب »

گزارشکار شمارش بيشترين تعداد احتمالي باكتري ها به روش Most Probable Number

شمارش بيشترين تعداد احتمالي باكتري ها ادامه مطلب »

گزارشکار اندازه گیری درصد رطوبت و مقدار خاکستر ذرت

خاکستر

دانلود گزارشکار اندازه گیری درصد رطوبت و مقدار خاکستر ذرت برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 1893 ادامه مطلب »