آزمایشات صنایع غذایی

استانداردهای ملی شیر و فرآورده های شیری

استانداردهای ملی شیر و فرآورده های شیری

Read More »

کاغذ صافی و فیلترها

 کاغذهای صافی جهت جداسازی فازهای جامد از مایع و در برخی از موارد جداسازی فاز جامد از گاز کاربرد دارند. به طور عمده دو نوع کاغذ برای بررسی تحلیلی مورد استفاده قرار می گیرند. کاغذهای بدون خاکستر (ASHLESS) که برای آزمایشات کمی مورد استفاده قرار می گیرند و میزان خاکستر باقیمانده 008/0% می باشد. کاغذهای معمولی که برای آزمایشات کیفی …

Read More »

گزارشکار اندازه گیری قند مربا

مربا مارمالاد

دانلود گزارشکار اندازه گیری قند مربا برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 1821

Read More »

گزارشکار آلکالیمتری

دانلود گزارشکار آلکالیمتری برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 3963

Read More »

گزارشکار تعیین کلرید به روش مور

دانلود گزارشکار تعیین کلرید به روش مور برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 2349

Read More »

گزارشکار تعیین کلرید به روش ولهارد

دانلود گزارشکار تعیین کلرید به روش ولهارد برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 933

Read More »

گزارشکار تعیین مولاریته اسید در نمونه های ناهمگن روغن و اسید

مولاریته اسید در نمونه های ناهمگن روغن و اسید

Read More »

گزارشکار تیتراسیون اسید

دانلود گزارشکار تیتراسیون اسید برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 970

Read More »

گزارشکار تیتراسیون اکسایش-کاهش یدومتری

دانلود گزارشکار تیتراسیون اکسایش-کاهش یدومتری برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 3194

Read More »

گزارشکار تعیین بار میکروبی گوشت

بار میکروبی گوشت

Read More »

گزارشکار شمارش بيشترين تعداد احتمالي باكتري ها به روش Most Probable Number

شمارش بيشترين تعداد احتمالي باكتري ها

Read More »

گزارشکار اندازه گیری درصد رطوبت و مقدار خاکستر ذرت

خاکستر

دانلود گزارشکار اندازه گیری درصد رطوبت و مقدار خاکستر ذرت برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 2753

Read More »