آزمایشات تجزیه مواد غذایی

کاغذ صافی و فیلترها

 کاغذهای صافی جهت جداسازی فازهای جامد از مایع و در برخی از موارد جداسازی فاز جامد از گاز کاربرد دارند. به طور عمده دو نوع کاغذ برای بررسی تحلیلی مورد استفاده قرار می گیرند. کاغذهای بدون خاکستر (ASHLESS) که برای آزمایشات کمی مورد استفاده قرار می گیرند و میزان خاکستر باقیمانده 008/0% می باشد. کاغذهای معمولی که برای آزمایشات کیفی …

Read More »

گزارشکار اندازه گیری درصد رطوبت و مقدار خاکستر ذرت

خاکستر

دانلود گزارشکار اندازه گیری درصد رطوبت و مقدار خاکستر ذرت برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 2633

Read More »

گزارشکار اندازه گیری درصد ویتامین C

ویتامین C

Read More »

گزارشکار اندازه گیری کلسیم

دانلود گزارشکار اندازه گیری کلسیم

Read More »

گزارشکار اندازه گیری نمک

نمک طعام

دانلود گزارشکار اندازه گیری نمک برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 3394

Read More »

گزارشکار اندازه گیری آهن آرد

دانلود گزارشکار اندازه گیری آهن آرد برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 705

Read More »

گزارشکار تعیین میزان قلیائیت آب

تعیین میزان قلیائیت آب

Read More »

گزارشکار میزان کلر آب

آب

دانلود گزارشکار میزان کلر  آب برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 521

Read More »

گزارشکار اندازه گیری پروتئین خام بروش کجلدال

کلدال

دانلود گزارشکار اندازه گیری پروتئین خام بروش کجلدال برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 1493

Read More »

گزارشکار اندازه گیری چربی

چربی ها

دانلود گزارشکار اندازه گیری چربی برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 2406

Read More »

گزارشکار تعیین خاکستر نا محلول در اسید

خاکستر

دانلود گزارشکار تعیین خاکستر نا محلول در اسید برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 1888

Read More »

گزارشکار شناسايي انواع الكل ها

الکل ها

دانلود گزارشکار شناسايي انواع الكل ها برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 577

Read More »