خانه / آزمایشات صنایع غذایی / آزمایشات شیمی تجزیه

آزمایشات شیمی تجزیه

کاغذ صافی و فیلترها

 کاغذهای صافی جهت جداسازی فازهای جامد از مایع و در برخی از موارد جداسازی فاز جامد از گاز کاربرد دارند. به طور عمده دو نوع کاغذ برای بررسی تحلیلی مورد استفاده قرار می گیرند. کاغذهای بدون خاکستر (ASHLESS) که برای آزمایشات کمی مورد استفاده قرار می گیرند و میزان خاکستر باقیمانده 008/0% می باشد. کاغذهای معمولی که برای آزمایشات کیفی ... ادامه مطلب »

گزارشکار آلکالیمتری

دانلود گزارشکار آلکالیمتری برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 2522 ادامه مطلب »

گزارشکار تعیین کلرید به روش مور

دانلود گزارشکار تعیین کلرید به روش مور برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 896 ادامه مطلب »

گزارشکار تعیین کلرید به روش ولهارد

دانلود گزارشکار تعیین کلرید به روش ولهارد برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 577 ادامه مطلب »

گزارشکار تعیین مولاریته اسید در نمونه های ناهمگن روغن و اسید

مولاریته اسید در نمونه های ناهمگن روغن و اسید ادامه مطلب »

گزارشکار تیتراسیون اسید

دانلود گزارشکار تیتراسیون اسید برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 626 ادامه مطلب »

گزارشکار تیتراسیون اکسایش-کاهش یدومتری

دانلود گزارشکار تیتراسیون اکسایش-کاهش یدومتری برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 1929 ادامه مطلب »

گزارشکار اندازه گیری آهن(+۳) و تعیین غلظت سود مجهول

دانلود گزارشکار اندازه گیری آهن(+۳) و تعیین غلظت سود مجهول برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 436 ادامه مطلب »

گزارشکار تیتراسیون کمپلکسومتری

دانلود گزارشکار تیتراسیون کمپلکسومتری برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 962 ادامه مطلب »

گزارشکار تیتراسیون رسوبی به روش ولهارد

دانلود گزارشکار تیتراسیون رسوبی به روش ولهارد برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 1914 ادامه مطلب »

گزارشکار تیتراسیون رسوبی به روش مور و فاجانز

دانلود گزارشکار تیتراسیون رسوبی به روش مور و فاجانز برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 1326 ادامه مطلب »

گزارشکار تیتراسیون اکسایش

دانلود گزارشکار تیتراسیون اکسایش برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 306 ادامه مطلب »