آزمایشات شیمی تجزیه

کاغذ صافی و فیلترها

 کاغذهای صافی جهت جداسازی فازهای جامد از مایع و در برخی از موارد جداسازی فاز جامد از گاز کاربرد دارند. به طور عمده دو نوع کاغذ برای بررسی تحلیلی مورد استفاده قرار می گیرند. کاغذهای بدون خاکستر (ASHLESS) که برای آزمایشات کمی مورد استفاده قرار می گیرند و میزان خاکستر باقیمانده 008/0% می باشد. کاغذهای معمولی که برای آزمایشات کیفی …

Read More »

گزارشکار آلکالیمتری

دانلود گزارشکار آلکالیمتری برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 3561

Read More »

گزارشکار تعیین کلرید به روش مور

دانلود گزارشکار تعیین کلرید به روش مور برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 2112

Read More »

گزارشکار تعیین کلرید به روش ولهارد

دانلود گزارشکار تعیین کلرید به روش ولهارد برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 895

Read More »

گزارشکار تعیین مولاریته اسید در نمونه های ناهمگن روغن و اسید

مولاریته اسید در نمونه های ناهمگن روغن و اسید

Read More »

گزارشکار تیتراسیون اسید

دانلود گزارشکار تیتراسیون اسید برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 920

Read More »

گزارشکار تیتراسیون اکسایش-کاهش یدومتری

دانلود گزارشکار تیتراسیون اکسایش-کاهش یدومتری برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 2867

Read More »

گزارشکار اندازه گیری آهن(+۳) و تعیین غلظت سود مجهول

دانلود گزارشکار اندازه گیری آهن(+۳) و تعیین غلظت سود مجهول برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 701

Read More »

گزارشکار تیتراسیون کمپلکسومتری

دانلود گزارشکار تیتراسیون کمپلکسومتری برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 1780

Read More »

گزارشکار تیتراسیون رسوبی به روش ولهارد

دانلود گزارشکار تیتراسیون رسوبی به روش ولهارد برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 2503

Read More »

گزارشکار تیتراسیون رسوبی به روش مور و فاجانز

دانلود گزارشکار تیتراسیون رسوبی به روش مور و فاجانز برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 2311

Read More »

گزارشکار تیتراسیون اکسایش

دانلود گزارشکار تیتراسیون اکسایش برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 376

Read More »