خانه / آزمایشات صنایع غذایی / آزمایشات شیمی تجزیه

آزمایشات شیمی تجزیه

کاغذ صافی و فیلترها

 کاغذهای صافی جهت جداسازی فازهای جامد از مایع و در برخی از موارد جداسازی فاز جامد از گاز کاربرد دارند. به طور عمده دو نوع کاغذ برای بررسی تحلیلی مورد استفاده قرار می گیرند. کاغذهای بدون خاکستر (ASHLESS) که برای آزمایشات کمی مورد استفاده قرار می گیرند و میزان خاکستر باقیمانده 008/0% می باشد. کاغذهای معمولی که برای آزمایشات کیفی ... ادامه مطلب »

گزارشکار آلکالیمتری

دانلود گزارشکار آلکالیمتری برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 2823 ادامه مطلب »

گزارشکار تعیین کلرید به روش مور

دانلود گزارشکار تعیین کلرید به روش مور برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 1063 ادامه مطلب »

گزارشکار تعیین کلرید به روش ولهارد

دانلود گزارشکار تعیین کلرید به روش ولهارد برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 665 ادامه مطلب »

گزارشکار تعیین مولاریته اسید در نمونه های ناهمگن روغن و اسید

مولاریته اسید در نمونه های ناهمگن روغن و اسید ادامه مطلب »

گزارشکار تیتراسیون اسید

دانلود گزارشکار تیتراسیون اسید برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 672 ادامه مطلب »

گزارشکار تیتراسیون اکسایش-کاهش یدومتری

دانلود گزارشکار تیتراسیون اکسایش-کاهش یدومتری برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 2213 ادامه مطلب »

گزارشکار اندازه گیری آهن(+۳) و تعیین غلظت سود مجهول

دانلود گزارشکار اندازه گیری آهن(+۳) و تعیین غلظت سود مجهول برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 477 ادامه مطلب »

گزارشکار تیتراسیون کمپلکسومتری

دانلود گزارشکار تیتراسیون کمپلکسومتری برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 1039 ادامه مطلب »

گزارشکار تیتراسیون رسوبی به روش ولهارد

دانلود گزارشکار تیتراسیون رسوبی به روش ولهارد برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 2029 ادامه مطلب »

گزارشکار تیتراسیون رسوبی به روش مور و فاجانز

دانلود گزارشکار تیتراسیون رسوبی به روش مور و فاجانز برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 1510 ادامه مطلب »

گزارشکار تیتراسیون اکسایش

دانلود گزارشکار تیتراسیون اکسایش برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 325 ادامه مطلب »