آزمایشات غلات

گزارشکار آلوئوگراف

دانلود گزارشکار آلوئوگراف برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 689

Read More »

گزارشکار اكستنسوگراف

اکستنسوگراف

دانلود گزارشکار اكستنسوگراف برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 537

Read More »

گزارشکار فارينوگراف

فارینوگراف

دانلود گزارشکار فارينوگراف برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 521

Read More »

دانلود گزارشکار آميلوگراف

دانلود گزارشکار  آميلوگراف برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 415

Read More »

گزارشکار عدد فالينگ

فودا

دانلود گزارشکار  عدد فالينگ برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 778

Read More »

گزارشکار آزمون زلني

دانلود گزارشکار  آزمون زلني برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 684

Read More »

گزارشکار تعیین افت

تعیین افت گندم

دانلود گزارشکار تعیین افت برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 840

Read More »

گزارشکار تعیین ناخالصی

ناخالصی گندم

Read More »

گزارشکار تعیین مدت تحمل تخمیر آرد

خمیر کیک

دانلود گزارشکار تعیین مدت تحمل تخمیر آرد برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 654

Read More »

دانلود گزارشکار اندازه گیری گلوتن گندم

دانلود گزارشکار اندازه گیری گلوتن گندم برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 1165

Read More »

گزارشکار تعیین میزان گلوتن مرطوب و خشک در آرد گندم

گلوتن

تعیین میزان گلوتن مرطوب و خشک در آرد گندم

Read More »

گزارشکار اندازه گیری تخمیر

اندازه گیری تخمیر

Read More »