آزمایشات غلات

گزارشکار آلوئوگراف

دانلود گزارشکار آلوئوگراف برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 681

Read More »

گزارشکار اكستنسوگراف

اکستنسوگراف

دانلود گزارشکار اكستنسوگراف برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 531

Read More »

گزارشکار فارينوگراف

فارینوگراف

دانلود گزارشکار فارينوگراف برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 517

Read More »

دانلود گزارشکار آميلوگراف

دانلود گزارشکار  آميلوگراف برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 413

Read More »

گزارشکار عدد فالينگ

فودا

دانلود گزارشکار  عدد فالينگ برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 773

Read More »

گزارشکار آزمون زلني

دانلود گزارشکار  آزمون زلني برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 677

Read More »

گزارشکار تعیین افت

تعیین افت گندم

دانلود گزارشکار تعیین افت برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 829

Read More »

گزارشکار تعیین ناخالصی

ناخالصی گندم

Read More »

گزارشکار تعیین مدت تحمل تخمیر آرد

خمیر کیک

دانلود گزارشکار تعیین مدت تحمل تخمیر آرد برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 647

Read More »

دانلود گزارشکار اندازه گیری گلوتن گندم

دانلود گزارشکار اندازه گیری گلوتن گندم برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: 1138

Read More »

گزارشکار تعیین میزان گلوتن مرطوب و خشک در آرد گندم

گلوتن

تعیین میزان گلوتن مرطوب و خشک در آرد گندم

Read More »

گزارشکار اندازه گیری تخمیر

اندازه گیری تخمیر

Read More »