اصطلاحات صنایع غذایی با حرف I

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف I

اصطلاحاتی که با حرف [ I ] آغاز می شوند

اصطلاح انگلیسی icing suger
اصطلاح فارسی پودر شکر
مفهوم اصطلاح پودر یا محلول قندی غلیظ که برای براق شدن روی شیرینی می پاشند

اصطلاح انگلیسی idiophase
اصطلاح فارسی مرحله سکون
مفهوم اصطلاح به مرحله توقف رشد باکتریها که به دنبال مرحله فعال رشد (تروفوفاز) حادث می شود گفته می شود

اصطلاح انگلیسی immersion freezing
اصطلاح فارسی انجماد غوطهوری
مفهوم اصطلاح روش انجمادی که در آن ماده غذایی درون ماده منجمد کننده غوطه ور می شود و یخ می زند

اصطلاح انگلیسی immunization
اصطلاح فارسی ایمن سازی
مفهوم اصطلاح ایجاد ایمنی در موجود زنده با تزریق پادتن

اصطلاح انگلیسی in vitro
اصطلاح فارسی در شیشه
مفهوم اصطلاح درمورد مطالعات میکروبی که در آزمایشگاه و در ظروف شیشه ای آزمایشگاهی و یا کشتهایی که در آزمایشگاه انجام می شود به کار می رود

اصطلاح انگلیسی incubation period
اصطلاح فارسی دوره کمون
مفهوم اصطلاح به زمان خوردن ماده عذایی آلوده تا ظاهر شدن علائم بیماری اطلاق می شود

اصطلاح انگلیسی induction
اصطلاح فارسی القا
مفهوم اصطلاح پدیده ای که در آن آنزیم در جواب به تحریک ترکیب خارجی ساخته می شود

اصطلاح انگلیسی induction period
اصطلاح فارسی طول عمر روغن
مفهوم اصطلاح swift test life

اصطلاح انگلیسی infection
اصطلاح فارسی عفونت
مفهوم اصطلاح رشد و نمو میکروب در بدن موجود زنده

اصطلاح انگلیسی inhibition site
اصطلاح فارسی محل بازدارنده
مفهوم اصطلاح محل ویژه ای روی مولکول آنزیم که ترکیب جلوگیری کننده از فعالیت آن به آ« می چسبد

اصطلاح انگلیسی inositol
اصطلاح فارسی اینوزیتول
مفهوم اصطلاح یکی از شبه ویتامینهای ب کمپلکس است که الکل ۶ کربنه حلقوی است که در غلات یافت می شود

اصطلاح انگلیسی INQ
اصطلاح فارسی ضریب کیفی تغذیه ای
مفهوم اصطلاح به ارزش کلی تغذیه ای مواد غذایی اطلاق می شود

اصطلاح انگلیسی inspection belt
اصطلاح فارسی نقاله بازرسی
مفهوم اصطلاح تسمه پهنی که بر روی آن مواد غذایی خام ریخته می شود و حرکت داده می شود تا کارگران دو طرف نوار را بازرسی کنند

اصطلاح انگلیسی instant powder
اصطلاح فارسی پودر فوری
مفهوم اصطلاح پودر خشک که سریعا آب جذب می کند و با آب مخلوط می شود

اصطلاح انگلیسی interferon
اصطلاح فارسی اینترفرون
مفهوم اصطلاح نوعی پروتئین که در نتیجه عفونت ویروسی تولید و مانع تکثیر ویروس مربوطه می شود

اصطلاح انگلیسی invert suger
اصطلاح فارسی قند انورت
مفهوم اصطلاح مخلوط گلوکز و فروکتوز که در نتیجه هیدرولیز ساکاروز در اثر آنزیم انورتاز یا اسیدهای آلی حاصل می شود

اصطلاح انگلیسی invertase
اصطلاح فارسی اینورتاز
مفهوم اصطلاح آنزیمی که باعث تجزیه ساکاروز به گلوکز و فروکتوز می شود

اصطلاح انگلیسی iodine number
اصطلاح فارسی عدد یدی
مفهوم اصطلاح معیار تعیین درصد غیر اشباعی اسد چرب و عبارت است از مقدار ید مصرفی برحسب گرم به ازای ۱۰۰ گرم روغن مایع مورد آزمایش

اصطلاح انگلیسی iodized salt
اصطلاح فارسی نمک ید دار
مفهوم اصطلاح نمک طعام که دارای مقدار کمی ترکیبات یدات و یا یدید پتاسیم است و از ایجاد گواتر جلوگیری می کند

اصطلاح انگلیسی ion exchange chromatography
اصطلاح فارسی کروماتوگرافی تبادل یونی
مفهوم اصطلاح روش کروماتوگرافی که در آن ترکیبات مورد تجزیه که طبیعت یونیزه شده دارند با یونهای موجود روی فاز ثابت شده ذرات ستون و با واکنش تبادل یونی تفکیک می شوند

اصطلاح انگلیسی isoelectric point
اصطلاح فارسی نقطه ایزوالکتریک
مفهوم اصطلاح پی اچ خاصی در مورد ترکیبات و محلولهای پروتئینی که در آن مقدار بارهای مثبت و منفی با هم برابر شده است و درنتیجه خاصیت انتقال الکتریسیته و فشار اسمزی آن به حداقل می رسد

اصطلاح انگلیسی isosaccharosan
اصطلاح فارسی ایزوساکاروزان
مفهوم اصطلاح ترکیبی حاصل از مراحل اولیه کاراملیزاسیون شکر

اصطلاح انگلیسی isotop
اصطلاح فارسی ایزوتوپ

مفهوم اصطلاح عنصری شیمیایی که با عنصر شیمیایی دیگر دارای عدد اتمی مساوی و خواص شیمیایی یکسان ولی از نظر تعداد نوترون با آن متفاوت است

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Views: 3

About Fooda

وبسایت فودا، ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺷﮑﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ و تهیه ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﯼ، پروژه اصول طراحی ، گزارش عملیات صنایع غذایی ، ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ، کاربینی ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ foodvar@yahoo.com ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ

Check Also

روغن زیتون

فرآيند توليد روغن زيتون

روغن با روش هاي مختلف که عمدتا فيزيکي است از زيتون استخراج و باقيمانده اي به جا مي ماند که  تا 8 درصد روغن داشته و توسط حلال که معمولا هگزان است روغن کشي و روغن حاصل، روغن تفاله ناميده مي شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *