اصطلاحات صنایع غذایی با حرف E
اصطلاحات صنایع غذایی با حرف E

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف E

اصطلاح انگلیسی Enumber
اصطلاح فارسی عدد E
مفهوم اصطلاح عددی است که مشخص کننده قابلیت استفاده ماده ای در غذاست.

اصطلاح انگلیسی earthy taste
اصطلاح فارسی طعم نا،طعم کپک
مفهوم اصطلاح طعم نا ممطلوبی است که به علت کپک زدن در مواد به وجود می آید.

اصطلاح انگلیسی ECHI viruses
اصطلاح فارسی ویروس اکو
مفهوم اصطلاح جنسی از ویروسهای بیماری زای گوارشی که ممکن است با مواد غذایی وارد دستگاه گوارش انسان شودو اغتشاشات معدی روده ای که اسهال یکی از علائم آن است به وجود آورد.

اصطلاح انگلیسی EEC
اصطلاح فارسی اشرشیا کلی بیماریزا
مفهوم اصطلاح به گروهی از سویه های Escherchia coli گفته میشود که عامل اسهال کودکان و اسهال مسافرتی هستند.

اصطلاح انگلیسی effluent
اصطلاح فارسی پساپ
مفهوم اصطلاح فاضلاب یا دیگر مایعاتی است که از یک فرآیند به خارج از آن راه پیدا میکند و ممکن است تصفیه شده یا تصفیه نشده باشد.

اصطلاح انگلیسی egg bloom
اصطلاح فارسی قشر پروتئینی پوسته تخم مرغ
مفهوم اصطلاح به لعاب پروتئینی روی پوسته آهکی تخم مرغ گفته میشود که مانع ورود میکروب به داخل تخم مرغ میشود.

اصطلاح انگلیسی egg colorles rot
اصطلاح فارسی فساد بی رنگ تخم مرغ
مفهوم اصطلاح فساد زرده تخم مرغ که به صورت متلاشی شدن و تجزیه آن ظاهر میشود و یا قشر سفید رنگی آنرا میپوشاند. و به آسانی نیز در آزمایش نور قابل رویت است.

اصطلاح انگلیسی Eh
اصطلاح فارسی ای-اچ
مفهوم اصطلاح علامت مشخص کننده پتانسیل اکسیداسیون -احیا است که بر حسب میلی ولت اندازه گیری و بیان میشود.

اصطلاح انگلیسی elastin
اصطلاح فارسی الاستین
مفهوم اصطلاح پروتئین زرد رنگ قابل ارتجاع باف پیوندی

اصطلاح انگلیسی electrophoresis
اصطلاح فارسی الکتروفورز
مفهوم اصطلاح جدا کردن مولکولها یا ذرات بار داربا استفاده از الکتریسیته. در این روش از الکترودهایی با بارهای مخالف استفاده میشود.

اصطلاح انگلیسی eluent
اصطلاح فارسی محلول حامل
مفهوم اصطلاح حلالی که در کروماتو گرافی باعث جداسازی و جابجایی ترکیبات هم خانواده میشود.

اصطلاح انگلیسی emulsify
اصطلاح فارسی امولسیون کردن
مفهوم اصطلاح تعلیق یا پخش کردن یکنواخت ذرات مایع در مایع دیگر- مانند امولسیون کردن ذرات چربی در آب و بالعکس.

اصطلاح انگلیسی emulsion
اصطلاح فارسی امولسیون
مفهوم اصطلاح وقتی دو مایع مخلوط نشدنی به صورت ذرات ریز در هم منتشر میشوندامولسیون به وجود می آیدمانند امولسیون روغن در آب(شیر) یا امولسیون آب در روغن(کره و مایونز).

اصطلاح انگلیسی enentiomer
اصطلاح فارسی تصویر آیینه ای (ایزومری)
مفهوم اصطلاح به ترکیباتی گفته میشود که از لحاظ چرخش نور پلاریزه فعال بوده و اثر آنها مخالف یکدیگر باشد.چنین ایزومرهایی تصویر آیینه ای یا قرینه یکدیگر هستند.

اصطلاح انگلیسی encapsulation
اصطلاح فارسی پوشش دار کردن
مفهوم اصطلاح استفاده از مواد شیمیایی آلی ککمپلکس برای پوشش دار کردن ذرات یا مولکولهای مواد غذایی یا دارویی. در صنایع غذایی از کپسولهای بسیار ریز جهت حفظ مواد فرار و رنگی خوراکی و امثالهم برای افزودن یکنواخت به سیستمهای غذایی استفاده میشود.

اصطلاح انگلیسی endoplasmic reticulum
اصطلاح فارسی شبکه اندوپلاسمی
مفهوم اصطلاح شبکه های داخلی سلولی در موجودات عالی

اصطلاح انگلیسی endosperm
اصطلاح فارسی دندرون، آندوسپرم
مفهوم اصطلاح مواد غذایی ذخیره ای گیاه مثل قسمت آندوسپورم دانه غلات که ترکیبات غالب آن نشاسته و پروتئین است.

اصطلاح انگلیسی endospore
اصطلاح فارسی آندوسپور
مفهوم اصطلاح اسپور باکتری که در داخل سلول باکتریهای مولد اسپور تشکیل میشود و نسبت به حرارت و سایر شرایط نا مساعد مقاومت زیادی دارد.

اصطلاح انگلیسی enzymatic site
اصطلاح فارسی جایگاه فعال آنزیم
مفهوم اصطلاح به نقطه ای از سطح مولکول آنزیمی اطلاق میشود که بستره (سوبسترا) به آن میچسبد.

اصطلاح انگلیسی epimer
اصطلاح فارسی اپیمر (ایزومری)
مفهوم اصطلاح ترکیباتی که از لحاظ ساختار فضایی حول محور یک کربن نامتقارن با هم اختلاف داشته باشند،مانند گلوکز و مانوز،گلوکز و گالاکتوز و غیره.

اصطلاح انگلیسی epimerase
اصطلاح فارسی اپیمراز
مفهوم اصطلاح آنزیمی است که یک مونو ساکارید را به اپیمر آن (اپیمری شدن)تبدیل میکند. مانند تبدیل گلوکز به مانوز و بالعکس.

اصطلاح انگلیسی equilibrium moisture content(EMC)
اصطلاح فارسی رطوبت متعادل
مفهوم اصطلاح مقدار رطوبت ماده (غذایی). این رطوبت با رطوبت نسبی فضای اطراف خود هیچگونه تبادلی در دمای ثابت انجام نمی دهد.

اصطلاح انگلیسی equilibrium relative humidity(ERH)
اصطلاح فارسی رطوبت نسبی متعادل
مفهوم اصطلاح مقدار رطوبت نسبی اطراف ماده غذایی که هیچگونه تبادلی بین این رطوبت و رطوبت ماده در دمای ثابت انجام نمیشود.

اصطلاح انگلیسی ergostrerol
اصطلاح فارسی ارگوسترول
مفهوم اصطلاح ترکیبی استروئیدی است که عمدتا منشا گیاهی دارد(مثل جلبک دریایی) و در اثر تابش پرتو فرابنفش به آن تبدیل به ویتامین د-۲ میشود.

اصطلاح انگلیسی essential amino acid
اصطلاح فارسی اسید آمینه اساسی
مفهوم اصطلاح اسد آمینه ای که در بدن تولید نمیشود یا به مقدار ناچیز سنتز میشودو لذا باید با غذا به بدن برسد. در انسان ۹ عدد وجود دارد که عبارتند از متیونین،ایزولوسین-لوسین-لیزین-والین-فنیل آلانین-تریونین-تریپتوفان و هیستیدین.

اصطلاح انگلیسی essential amino acid index(EAA-index)
اصطلاح فارسی معیار اسید های آمینه اساسی
مفهوم اصطلاح میانگین نسبتهای اسیدهای آمینه اساسی موجود در پروتئین غذا به اسیدهای آمینه اساسی موجود در پروتئین استاندارد(معمولا پروتئین تخم مرغ).

اصطلاح انگلیسی essential fatty acid
اصطلاح فارسی اسید چرب اساسی
مفهوم اصطلاح به اسید چرب اسید لینولئیک گفته میشودکه حتما باید از راه غذا به بدن برسد. در گذشته به هر یک از اسیدهای چرب لینولنیک-لینولئیک و اسید آراشیدونیکاسی چرب اساسی گفته میشد.

اصطلاح انگلیسی essential oil
اصطلاح فارسی اسانس
مفهوم اصطلاح کنسانتره طعمی و عطری از ادویه و یا گیاهان که با استفاده از تقطیر تولید میشود. معمولا مولکولها ی فرار دارند.

اصطلاح انگلیسی ethandioic acid
اصطلاح فارسی اگزالیک اسید
مفهوم اصطلاح اسیدی است که در خیلی از محصولات به مقدار کم وجود دارد. فرمول آن HOOC2OOH است که در برگهای اسیدی و اسفناج وجود دارد.

اصطلاح انگلیسی eutectic temperature
اصطلاح فارسی دمای یوتکتیک
مفهوم اصطلاح پایین ترین دمای ذوب ماده ای که در /ان کریستالهای منجمد و فاز مایع در حالت تعادل با هم وجود دارند بدون اینکه از هم جدا شوند. این حالت ممکن است برای یک مایع و یا مخلوطی از مایعات باشد.

اصطلاح انگلیسی eutectic point
اصطلاح فارسی نقطه یوتکتیک
مفهوم اصطلاح eutectic temprature

اصطلاح انگلیسی evaporation
اصطلاح فارسی تبخیر
مفهوم اصطلاح به فرار مولکولهای ماده از سطح مایع در اثر خنثی شدن نیروی کشش سطحی و رفتن در فاز گازی گفته میشود.

اصطلاح انگلیسی exhausting
اصطلاح فارسی تخلیه هوا
مفهوم اصطلاح بیرمن راندن هوای موجود در لا به لای قطعات داخل قوطی و فضای بالای قوطی یا بسته های دیگر است که معمولا با حرارت دادن،داغ پر کردن،ایجاد خلا،و بخار دادن بالای قوطی صورت میگیرد.

اصطلاح انگلیسی extender
اصطلاح فارسی حجم دهنده
مفهوم اصطلاح افزودنی غذایی که باعث حجم دادن به ماده غذایی میشود ولی لزوما ارزش تغذیه ای آنرا بالا نمیبرد.

اصطلاح انگلیسی extensograph
اصطلاح فارسی کشش سنج خمیر
مفهوم اصطلاح دستگاهی است که با کشیدن خمیر مقاومت آنرا در مقابل کشش اندازه گیری میکند و از روی آن به کیفیت نانوایی خمیر پی میبرند.

اصطلاح انگلیسی extraction rate
اصطلاح فارسی درجه استحصال
مفهوم اصطلاح به درصد استخراج آرد از گندم اطلاق میشود. مثلا اگر از گندم ۱۳ درصد سبوس گرفته شود درجه استححصال آن ۸۷ درصد است.

اصطلاح انگلیسی extraction (flour)
اصطلاح فارسی استحصال (.آرد)
مفهوم اصطلاح به مقدار آردی که از وزن معین گندم حاصل میشود.چون گندم حدود ۸۲ درصد قسمت سفید نشاسته ای دارد حداکثر استحصال آرد سفید ۸۲ درصد است.

 

Review Overview

User Rating: 1.42 ( 1 votes)

بازدیدها: 659

About Fooda

وبسایت فودا، ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺷﮑﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ و تهیه ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﯼ، پروژه اصول طراحی ، گزارش عملیات صنایع غذایی ، ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ، کاربینی ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ foodvar@yahoo.com ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ

Check Also

روغن زیتون

فرآيند توليد روغن زيتون

روغن با روش هاي مختلف که عمدتا فيزيکي است از زيتون استخراج و باقيمانده اي به جا مي ماند که  تا 8 درصد روغن داشته و توسط حلال که معمولا هگزان است روغن کشي و روغن حاصل، روغن تفاله ناميده مي شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.