اصطلاحات صنایع غذایی با حرف A
اصطلاحات صنایع غذایی با حرف A

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف A

اصطلاحاتی که با حروف ( A ) آغاز میشوند

اصطلاح انگلیسی absorptiometer
اصطلاح فارسی جذب نور سنج
مفهوم اصطلاح دستگاهی که بوسیله آن جذب نور اندازه گیری میشود. بنابراین میتوان آنرا برای اندازه گیری کمی محلولهای رنگی به کار برد. اصطلاحا بطور غلط به آن colorimeters میگویند. بسیاری از مواد، مواد معدنی، ویتامینها، اسیدهای آمینه با معرف بخصوصی واکنش نشان میدهند. در نتیجه آن تشکیل جسم رنگی پیچیده ای میدهند. میزان رنگ به مقدار ماده مورد آزمایش بستگی دارد، که با absorptiometer یا کالرمتر (رنگ سنج) واقعی اندازه گیری میشود.

اصطلاح انگلیسی acetic acid
اصطلاح فارسی اسید استیک
مفهوم اصطلاح یکی از ساده ترین اسیدهای آلی بفرمول CH3COOH همچنین به vinegar مراجعه کنید.

اصطلاح انگلیسی acetobacter
اصطلاح فارسی استو باکتر
مفهوم اصطلاح جنسی از باکتری از خانواده acetobacteria، که الکل را به اسید استیک اکسیده میکند. acetobacter pasterurianus که به mycoderme aceti معروف است، و bacterium aceti یا pasteruianum یکی از این نوع بوده و در صنعت سرکه سازی بکار میرود. همچنین به صورت film یا روکش نازکی روی جو خیسانده که تخمیر نشده، wort نمک ترشیجات pickle brine و آب میوه ها بکار میرود.

اصطلاح انگلیسی aceto-glycerides
اصطلاح فارسی استوگلیسریدها
مفهوم اصطلاح با تری گلیسرولیدها متفاوت است دارای دو یا چند زنجیر اسید چرب بوده که به مولکول گلیسرول متصل اند که قابل تعویض بوسیله اسید استیک میباشد. سه نوع موجود عبارتند ازiaceto-triglycerides مثل monostearin، monoaceto-triglycerides مثل diacetomonoaceto و monoaceto-distearinmonoaceto مثل diglyserides، monostearin که در آن یک گروه ئیدروکسیل مربوط به گلیسرول آزاد میباشد. نام دیگر آن partial glyceride eserters است. اینها روغنی (چرب) نیستند دارای نقطه ذوب پایینتر از تریگلیسریدها بوده و در صنعت روغنهای نباتی و اسپرها، بعنوان لایه فیلمی پوشاننده مواد غذایی و روغنهای سخت بکار میرود.

اصطلاح انگلیسی acetate
اصطلاح فارسی استات
مفهوم اصطلاح نمک اسید استیک، شکلی که در آن ریشه استیل CH3CO از ترکیبی به acetate active ترکیب دیگر منتقل میشود. مانند استیل COA (کوآنزیم A). متابولیزم گلوکز و چربیها سبب تشکیل استات فعال میگردد.

اصطلاح انگلیسی acetoin
اصطلاح فارسی استوئین
مفهوم اصطلاح پیشرو دای استیل طعم کره است. بوسیله باکتریها در مرحله رسیدگی کره تولید میشود، همچنین به هنگام تخمیر توسط مخمر yeast به وجود می آید.

اصطلاح انگلیسی acetylcholine
اصطلاح فارسی استیل کولین
مفهوم اصطلاح استیل مشتق از کولین که از نرونهای عصبی انتهایی cholinergic nerves آزاد شده و ماهیچه را تحریک میکند.

اصطلاح انگلیسی acid number
اصطلاح فارسی عدد اسیدی
مفهوم اصطلاح با توجه به چربیها اندازه hydrolytic خرابی یا فساد rancidity چربیهاست. چنین تعریف میشود که مقدار میلیگرم های پتاسیم قلیایی لازم جهت خنثی کردن اسیدهای چرب آزاد در یک گرم از چربی است، عدد اسیدی نیز acid value یا ارزش اسیدی خوانده میشود. که یک طریقه شناسایی کیفیت تصفیه است. در اثنای آن اسیدهای چرب آزاد حرکت کرده و عدد اسیدی به مقدار کم تقلیل می یابد. همچنین راهنمایی برای فساد در انبار می باشد.

اصطلاح انگلیسی actomyosin
اصطلاح فارسی آکتومیوزین
مفهوم اصطلاح پروتئین قابل انقباض ماهیچه ها که از آکتین و میوسین تشکیل شده است. همچنین با آنزیمهای تجزیه ی ATP ،ATPase همراهند، که انرژی در اثر این تجزیه آزاد میشود. این مراحل سبب تشکیل انرژی لازم برای ماهیچه ها میگردد.

اصطلاح انگلیسی additives
اصطلاح فارسی افزودنی ها
مفهوم اصطلاح شامل کلیه موادی که بطور عمدی وارد غذا کرده تا به آن وسیله حفظ و نگهداری، خوشمزگی و ظاهر خوب غذا را سبب میشوند، اینها عبارتند از امولسیفیرها emulsifiers، (طعم) مطبوع کننده ها flavours، قوام دهنده ها thickners، نمک زننده ها curing agents، مرطوب کننده ها huectants، رنگها colours، ویتامینها، مینرالها (مواد معدنی)، کپکها moulds، مخمرها yeast، و بازدارنده باکتریها bacterial inhibitors. اکثر اینها طبق قوانین در کشور مراعات میشود.

اصطلاح انگلیسی activators
اصطلاح فارسی آکتیواتور
مفهوم اصطلاح با توجه به آنزیمها، موادی هستند که سبب افزایش فعالیت آنزیمها از طریق غیر ویژه میشوند. فعال کننده ها قبل از عمل آنزیم روی ماده فعالیت انجام میدهند، موادیکه جزو واکنش هستند ولی هیچگونه عملی در فعالیت جسم مورد عمل آنزیمی ندارند، کو آنزیم میباشند. بسیاری از ریشه های معدنی، فعال کننده هستند مثل آمیلاز بزاق که بوجود کلر احتیاج دارد. پتاسیم، کلسیم، منیزیم و فسفات جز این گروهند.

اصطلاح انگلیسی adenosine
اصطلاح فارسی ادنوزین
مفهوم اصطلاح ترکیبی از باز (آدنین)، با قند (رایبوز) میباشد. adenine + ribose به صورتهای گوناگون مهم است مثل: Adenosine triphosphate که نقش مرکزی در تولید انرژی ماهیچه ای را دارد. به قسمتهای زیر: Adenosine diphosphate، Adenosinetriphosphate، Phpsphate bond، energy rich و phosphokinase.

اصطلاح انگلیسی adenosine diphosphate (ADP)
اصطلاح فارسی ادنوزین دی فسفات
مفهوم اصطلاح Adenine+ribose+phosphate

اصطلاح انگلیسی ADI
اصطلاح فارسی مصرف قابل قبول روزانه
مفهوم اصطلاح acceptable daily intake: منظور مقدار لازم مواد شیمیایی جهت افزودن به مواد غذایی در کارخانه است

اصطلاح انگلیسی aging
اصطلاح فارسی عمل آوری آرد
مفهوم اصطلاح الف-اصطلاحی است که برای طرز عمل آرد با عاملهای اکسیدکننده بکار میرود. یعنی aging agents وقتیکه آرد آسیاب شده تازه به مدت چند هفته انبار شود، اثر ماندگی میگیرد و حالت قویتر و بیشتر ارتجاعی خمیر و قرص نان برجسته تولید میکند و آرد به تدریج بی رنگ میشود، عوامل شیمیایی بلافاصله این تغییرات را سبب میشوند. عوامل اکسید کننده مانند آمونیوم persulphate به مقدار ۱۶ppm و برمات پتاسیم ۲ppm, اصلاح کننده هستند، اما بی رنگ نمیشوند. پراکسید ازت ۵ppm پراکسید بنزول Novadelox20-40ppm بی رنگ میکنند اما اصلاح کننده نیستند. تری کلرور ازت ۶۰ppm agene و دی اکسید کلر ۳۰ppm Dyox, بی رنگ کننده و اصلاح کننده هستند. گزارشی که سال ۱۹۶۰ از Breed & flour Report آمده و توصیه میکند که فقط یک عامل بی رنگ کننده، benzoyl peroxide بکار برده شود، مقدارش بیش از ۵۰ppm نباشد. هیچگونه محدودیتی در استفاده از عاملهای رساننده مانند اسید اسکوربیک بعمل نیامده است، maturing و potassium agents: potassium bromate ammonium chlorine آرد کیک فقط chlorine chlorine, dioxide فقط آرد قهوه ای sulphur dioxide. ب- در مورد رسیدگی شراب Wine aging در مورد عطر شراب bouquet و مطبوع بودن ملایم طعم snooth mellow, در اثر ماندن، این عوامل بیشتر میشود، همچنین زایل کردن تندی harsh و مزه مخمری yeasty taste در اثر اکسیداسیون آرام و تدریجی و تشکیل استرها. ج- در مورد گوشت به قسمت Rigor mortis مراجعه نمایید.

اصطلاح انگلیسی alanine
اصطلاح فارسی آلانین
مفهوم اصطلاح یک اسید آمینه غیرضروری آمینو پروپیونیک اسید. آلفا اسید آمینه ها که در تمام غذاهای پروتئینی یافت میشود، بتا آلانین نیز وجود دارد، که در این حالت گروه آمینو به دومین اتم کربن متصل میشود و قسمتی از مولکول اسید پانتوتنیک را تشکیل میدهد، همچنین مولکولهای carnosine و anserine را تشکیل میدهد.

اصطلاح انگلیسی albedo
اصطلاح فارسی آلبدو
مفهوم اصطلاح مغز سفید قسمت داخلی پوست مرکبات که به مزوکارپ نیز معروف است. ۶۰-۲۰ % تمام میوه است. شامل قندها، سلولز، پکتین ها، بعنوان منبع پکتین در صنعت بکار میرود.

اصطلاح انگلیسی albumins
اصطلاح فارسی آلبومین
مفهوم اصطلاح پروتئین ساده (یعنی فاقد ماده خارجی است) محلول در آب، در اثر حرارت منعقد میشود، مثال: ovalbumin در سفیده تخم مرغ، serum-albumin در سرم خون، لاکتالبومین در شیر. آلبومین را اغلب به جای هر پروتئین دیگر به کار میبرند، مانند:albuminuria وجود پروتئین در ادرار که بیشتر سرم آلبومین بوده و چندان ضروری نیست.

اصطلاح انگلیسی alimentary pastes
اصطلاح فارسی فراوردههای آرد سمولینا
مفهوم اصطلاح خمیر شکل گرفته شده خشک که از آرد گندم با آب semolina و بعضی اوقات شیر و تخم مرغ درست شده است. قسمت اعظم خمیر در هوای گرم خشک گردیده و سپس بقیه ی آن به آرامی خشک میشود. لوله ای شکل، حدود ربع اینچ قطر دارد در ۳/۴ اینچ

اصطلاح انگلیسی allicin
اصطلاح فارسی آلیسین
مفهوم اصطلاح ترکیب گوگردی که در سیر طعم را به وجود می آورد.

اصطلاح انگلیسی amygdalin
اصطلاح فارسی آمیگدالین
مفهوم اصطلاح گلوکوسید در بادام، زرد آلو، گیلاس، که به وسیله آنزیم ئیدرولیز میشود.

اصطلاح انگلیسی amylases
اصطلاح فارسی آمیلاز
مفهوم اصطلاح آنزیمهایی که نشاسته و گلیکوژن را به مالتوز ئیدرولیز میکند.

اصطلاح انگلیسی anabolism
اصطلاح فارسی آنابولیسم
مفهوم اصطلاح مرحله ای که در آن عملیات سازندگی صورت میگیرد.

اصطلاح انگلیسی amylograph
اصطلاح فارسی آمیلوگراف
مفهوم اصطلاح اندازه گیری غلظت خمیر آرد از موقعیکه در ۲۵ درجه سانتی گراد حرارت داده تا ۹۰ درجه سانتی گراد در نتیجه خاصیت ور آمدن خمیر آب را بخوبی اندازه میگیرد.

اصطلاح انگلیسی amylopectin
اصطلاح فارسی آمیلوپکتین
مفهوم اصطلاح نشاسته شامل ۲۵-۲۰ درصد آمیلوز و بقیه آمیلوپکتین است.

اصطلاح انگلیسی annatto
اصطلاح فارسی آناتو
مفهوم اصطلاح رنگی که از بذر غلافها و Bixin به دست میآید. جهت رنگ آمیزی کره و پنیر و بر طبق قانون به کار میرود.

اصطلاح انگلیسی anthocyanins
اصطلاح فارسی آنتوسیانین
مفهوم اصطلاح رنگهای بنفش، قرمز، آبی محلول در آب که در اکثر میوه ها، گلها، برگها یافت میشود.

اصطلاح انگلیسی antienzymes
اصطلاح فارسی ضدآنزیم
مفهوم اصطلاح موادی که روی آنزیمهای مخصوصی اثر گذاشته و از فعالیت آن جلوگیری میکند.

اصطلاح انگلیسی anti-staling agent
اصطلاح فارسی ضد بیاتی در نان
مفهوم اصطلاح موادی که ماندگی را در نان عقب میاندازد و نانهای کوچک و مغز نان را به وجود می آورد.

اصطلاح انگلیسی antimycotics
اصطلاح فارسی ضد کپک
مفهوم اصطلاح موادی که از رشد کپک جلوگیری میکند. موادی مانند پروپیونات سدیم و کلسیم، متیل هیدرو بنزوات ئیدروکسی بنزوات متیل

اصطلاح انگلیسی antioxidants
اصطلاح فارسی ضد اکسید کننده ها
مفهوم اصطلاح موادیکه از اکسیده شدن و زنگ زدگی چربیها جلوگیری میکند.

اصطلاح انگلیسی appertization
اصطلاح فارسی آپرتیزاسیون
مفهوم اصطلاح اصطلاحی است که به وسیله فرانسویان به مراحلی اطلاق میشود که طی آن تمام میکروارگانیزم های مهم در غذا از بین میروند.

اصطلاح انگلیسی arginine
اصطلاح فارسی آرجینین
مفهوم اصطلاح اسید آمینه ای است که برای انسان بالغ ضروری است.

اصطلاح انگلیسی arachidonic acid
اصطلاح فارسی اسید آراچیدونیک
مفهوم اصطلاح زنجیر مستقیم اسد چرب که ۲۰ اتم کربن و ۴ باند دوگانه. اسید آراشیدونیک فقط در چربی حیوانات وجود دارد.

اصطلاح انگلیسی arachin
اصطلاح فارسی آراچین
مفهوم اصطلاح یکی از gloubin از بادام زمینی است.

اصطلاح انگلیسی arginase
اصطلاح فارسی آرجیناز
مفهوم اصطلاح آنزیمی است که آرجنین را به اوره و جهت نشاسته سیب زمینی که به عنوان غلیظ کننده در آبگوشت، سس ها و غذاهای کنسرو شده به کار میرود.

اصطلاح انگلیسی arsenic
اصطلاح فارسی آرسنیک
مفهوم اصطلاح یکی از عناصر کمیاب که برای گیاه و حیوان ضروری نیست، بلکه برای هر دو گروه سمی است حتی به مقدار خیلی ناچیز.

اصطلاح انگلیسی aseptic filling
اصطلاح فارسی پرکردن بهداشتی
مفهوم اصطلاح موقعیکه غذا جامد یا مایع در قوطی استرلیزه میشود.

اصطلاح انگلیسی asparagine
اصطلاح فارسی آسپاراجین
مفهوم اصطلاح آمید اسید آمینه اسید اسپارتیک در گیاهان به عنوان آمونیاک ذخیره ای وجود دارد.

اصطلاح انگلیسی ascorbic acid
اصطلاح فارسی اسید آسکوربیک
مفهوم اصطلاح ویتامین C که به نام L xyloascorbic که با ترکیب دیگری که خاصیت اسید آسکوربیکی کم دارد و بنام erthorbic acid دارای خاصیت احیا کنندگی زیادیست و به عنوان یک ضد اکسید کننده در غذاها و نیز به عنوان محافظ رنگ قرمز گوشت بکار میرود.

اصطلاح انگلیسی ascorbic acid oxidase
اصطلاح فارسی اسید آسکوربیک اکسیداز
مفهوم اصطلاح آنزیم گیاهی که اسید آسکوربیک را به فرم dehydro تبدیل میکند.

اصطلاح انگلیسی aspartic acid
اصطلاح فارسی اسید آسپارتیک
مفهوم اصطلاح اسید آمینه غیر لازم amino succinic acid آمید ان آسپاراجین است.

اصطلاح انگلیسی avidin
اصطلاح فارسی آویدین
مفهوم اصطلاح پروتئین سفیده تخم مرغ که با ویتامین B تولید باند کرده. آنرا غیر قابل هضم میکند.

اصطلاح انگلیسی azeotrope
اصطلاح فارسی آزوتروپ
مفهوم اصطلاح مخلوطی از آب و حلالهای آلی که در اثر حرارت پایین تر از نقطه جوش تقطیر میشود.

اصطلاح انگلیسی azotobacter
اصطلاح فارسی ازوتو باکتر
مفهوم اصطلاح جنسی از باکتریها از خانواده Azotobacteriaceae که ازت هوا را به ازت بافتهایشان تبدیل میکند.

اصطلاح انگلیسی avocado
اصطلاح فارسی آوکادو

Review Overview

User Rating: Be the first one !

بازدیدها: 836

About Fooda

وبسایت فودا، ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺷﮑﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ و تهیه ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﯼ، پروژه اصول طراحی ، گزارش عملیات صنایع غذایی ، ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ، کاربینی ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ foodvar@yahoo.com ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ

Check Also

روغن زیتون

فرآيند توليد روغن زيتون

روغن با روش هاي مختلف که عمدتا فيزيکي است از زيتون استخراج و باقيمانده اي به جا مي ماند که  تا 8 درصد روغن داشته و توسط حلال که معمولا هگزان است روغن کشي و روغن حاصل، روغن تفاله ناميده مي شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.