اصطلاحات صنایع غذایی با حرف R
اصطلاحات صنایع غذایی با حرف R

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف R

صطلاح انگلیسی: rad
اصطلاح فارسی: راد
مفهوم اصطلاح: واحد تشعشع امواج الکترومغناطیس معادل جذب ۱۰۰ ارگ در گرم ماده تشعشع یافته
اصطلاح انگلیسی: radapertization
اصطلاح فارسی: استرلیزاسیون تابشی
مفهوم اصطلاح: استریل کردن غذاهای بسته بندی شده در ظروف غیر قابل نفوذ با اشعه گاما
اصطلاح انگلیسی: radicidation
اصطلاح فارسی: پاستوریزاسیون تابشی
مفهوم اصطلاح: تابش اشعه یونیزه به غذا. مقدار آن باید در حدی باشد که باعث از بین رفتن تمام میکروارگانیسمهای غیر اسپورزا بشود
اصطلاح انگلیسی: radurization
اصطلاح فارسی: پاستوریزاسیون تشعشعی
مفهوم اصطلاح: نوعی روش تشعشعی که ماده غذایی را به منظور طولانی کردن عمر نگهداری تحت تاثیر اشعه قرار می دهند

 

اصطلاح انگلیسی: rancid
اصطلاح فارسی: طعم تند
مفهوم اصطلاح: طعم تندی که در اثر اکسیداسیون هیدرولیزی یا اتواکسیداسیون اسیدهای چرب کوتاه زنجیر در غذا بوجود می آید
اصطلاح انگلیسی: rapid
اصطلاح فارسی: تند ، سریع
مفهوم اصطلاح: تند ، سریع
اصطلاح انگلیسی: ratio
اصطلاح فارسی: نسبت
مفهوم اصطلاح: نسبت
اصطلاح انگلیسی: reason
اصطلاح فارسی: دلیل‌ ، سبب‌ ، علت‌ ، عقل‌ ، خرد ، شعور ، استدلال‌ کردن‌ ، دلیل‌
مفهوم اصطلاح: دلیل‌ ، سبب‌ ، علت‌ ، عقل‌ ، خرد ، شعور ، استدلال‌ کردن‌ ، دلیل‌
اصطلاح انگلیسی: recombination
اصطلاح فارسی: نوترکیبی
مفهوم اصطلاح: پدیده ای که با ترکیب عناصر توارثی دو یاخته باعث به وجود آمدن یاخته جدیدی با مجموعه توارثی جدید می شود
اصطلاح انگلیسی: reconstitute
اصطلاح فارسی: به هم پیوستن ، سر هم دادن
مفهوم اصطلاح: به هم پیوستن ، سر هم دادن
اصطلاح انگلیسی: reconstituted skim milk (RSM)
اصطلاح فارسی: شیر کم چرب بازآمیخته
مفهوم اصطلاح: مخلوط پودر شیر چربی گرفته با آب است که پس اختلاط به صورت شیر در می آید.
اصطلاح انگلیسی: red rot of egg
اصطلاح فارسی: گندیدگی قرمز تخم مرغ
مفهوم اصطلاح: نوعی فساد تخم مرغ است که عامل آن معمولا انواع مختلف سراتیا هستند
اصطلاح انگلیسی: reduced glutathione
اصطلاح فارسی: گلوتاتیون احیاء
مفهوم اصطلاح: تری پپتید متشکل از اسید گلوتامیک سیستئین و گلایسین
اصطلاح انگلیسی: reference protein
اصطلاح فارسی: پروتئین مبنا
مفهوم اصطلاح: پروتئینی که از آن به عنوان استاندارد یا مبنا برای تعیین کیفیت سایر پروتئینها استفاد می شود

 

اصطلاح انگلیسی: refractometer
اصطلاح فارسی: شکست سنج
مفهوم اصطلاح: وسیله ای که با آن در صد ماده جامد حل شده را اندازه گیری می کنند. این وسیله با نور کار می کند و براساس انحراف شعاع نور در اثر برخورد به مایع کار می کند
اصطلاح انگلیسی: Refrigerate
اصطلاح فارسی: خنک کردن‌ ، سرد کردن‌ ، خنک نگاهداشتن‌
مفهوم اصطلاح: خنک کردن‌ ، سرد کردن‌ ، خنک نگاهداشتن‌
اصطلاح انگلیسی: refrigeration
اصطلاح فارسی: سرد سازی ، خنک نگه داشتن
مفهوم اصطلاح: سرد سازی ، خنک نگه داشتن
اصطلاح انگلیسی: rendering
اصطلاح فارسی: روغن گیری
مفهوم اصطلاح: حرارت دادن و ذوب کردن روغن را گویند
اصطلاح انگلیسی: rennin
اصطلاح فارسی: رنین
مفهوم اصطلاح: آنزیم پروتئاز لخته کننده شیر که از شیردان نشخوارکنندگان جوان و شیرخوار اسخراج می کنند و در پنیرسازی مورد استفاده است
اصطلاح انگلیسی: repetition
اصطلاح فارسی: تکرار
مفهوم اصطلاح: تکرار
اصطلاح انگلیسی: resistant starch
اصطلاح فارسی: نشاسته مقاوم
مفهوم اصطلاح: وقتی نشاسته در دمای غیر اصولی حرارت داده می شود. بخشی از آن نسبت به هضم شدن و تجزیه معدی مقاوم می شود
اصطلاح انگلیسی: respectively
اصطلاح فارسی: بترتیب
مفهوم اصطلاح: بترتیب
اصطلاح انگلیسی: responsible
اصطلاح فارسی: مسئول‌ ، عهده‌ دار ، مسئولیت‌ دار ، معتبر ، ابرومند
مفهوم اصطلاح: مسئول‌ ، عهده‌ دار ، مسئولیت‌ دار ، معتبر ، ابرومند
اصطلاح انگلیسی: retorting
اصطلاح فارسی: اتوکلاو کردن
مفهوم اصطلاح: حرارت دادن بسته های غذا در داخل اتوکلاو به وسیله بخار آب داغ

 

اصطلاح انگلیسی: retrogradation
اصطلاح فارسی: بیاتی
مفهوم اصطلاح: بهم پیوستنزنجیره های آمیلوز و بعضا آمیلوپکتین با پیوندهای هیدروژنی در محصولات نشاسته ای در اثر پختن و یا ماندن
اصطلاح انگلیسی: retrogradation
اصطلاح فارسی: انحط‌اط‌ ، سیر قهقهرایی ، قفاروی ، پس‌ روی
مفهوم اصطلاح: بیاتی ، این اصطلاح در صنعت نان به کار می رود و به ازدست دادن رطوبت توسط نشاسته اطلاق می شود.
اصطلاح انگلیسی: retrograde
اصطلاح فارسی: برگشت‌ دهنده‌ ، انحط‌اط‌ دهنده‌ ، قفایی ، تنزل‌ کننده‌ ،
مفهوم اصطلاح: اصطلاحی که در محصولات نانی و کیک دیده می شود و به برگشت و تغیرر شکل نشاسته گفته می شود.
اصطلاح انگلیسی: reverse osmosis
اصطلاح فارسی: اسمز معکوس
مفهوم اصطلاح: در این روش ، افزایش فشار روی محلول غلیظ ، باعث عبور آب از غشای نیمه تراوا می شود
اصطلاح انگلیسی: rheopectic
اصطلاح فارسی: رئوپکتیک
مفهوم اصطلاح: در این مواد با افزایش سرعت یا نیروی برشی قوام و گران روی آن ها در طول زمان افزایش می یابد
اصطلاح انگلیسی: rhubarb
اصطلاح فارسی: ریواس
مفهوم اصطلاح: گیاهی است از خانواده polygonaceae با نام علمی rhem rhapontitcum که دمبرگ ضخیم و آبدار آن خوراکی است
اصطلاح انگلیسی: riboflavin
اصطلاح فارسی: ریبوفلاوین
مفهوم اصطلاح: ویتامین ب ۲ یا ریبوفلاوین از گزوه ویتامین های محلول در آب است که در مواد غذایی مانند برنج به وفور بافت می شود و به همراه ویتامین ب۱به عنوان عامل جلوگیری کننده از سفید شده مو رنگ شناخته می شود.
اصطلاح انگلیسی: Rice Flour
اصطلاح فارسی: آرد برنج
مفهوم اصطلاح: آرد حاصل از غلطک کردن و آسیاب کردن دانه های برنج
اصطلاح انگلیسی: rich
اصطلاح فارسی: غنی
مفهوم اصطلاح: غنی
اصطلاح انگلیسی: rigor mortis
اصطلاح فارسی: جمود نعشی
مفهوم اصطلاح: سفت شدن بافت حیوانی بعد از کشتار.

 

اصطلاح انگلیسی: ripening
اصطلاح فارسی: رسیدن
مفهوم اصطلاح: به وجود آمدن خصوصیات حسی در حدی که برای مصرف مطلوب باشد و این نوع رسیدگی مرحله ای است بعد از رسیدن فیزیکولوژیک یا maturity
اصطلاح انگلیسی: ripening
اصطلاح فارسی: رسیدن
مفهوم اصطلاح: رسیدن
اصطلاح انگلیسی: roentgen
اصطلاح فارسی: رونتگن
مفهوم اصطلاح: واحد تشعشع و عبارت است از مقدار تشعشعی از اشعه گاما یا ایکس که ایجاد یک واحد الکترواستاتیک بار الکتریکی مثبت یا منفی در یک سانتیمتر مکعب هوا در شرایط استاندارد می کند.
اصطلاح انگلیسی: Roquefort
اصطلاح فارسی: پنیر رگفورت
مفهوم اصطلاح: نوعی پنیر نیمه سخت که در فرانسه تولید می شود
اصطلاح انگلیسی: rosemary
اصطلاح فارسی: رزماری
مفهوم اصطلاح: رزماری
اصطلاح انگلیسی: rusk
اصطلاح فارسی: سوخاری
مفهوم اصطلاح: نانی که پس از پخت و ورقه ورقه کردن دوباره حرارت داده می شود تا خشک شود و به صورت برشهای خشک اسفنجی در آید
اصطلاح انگلیسی: rye
اصطلاح فارسی: چاودار
مفهوم اصطلاح: یکی از غلات که دارای گلوتن است و از آرد آن به صورت مخلوط با آرد گندم یا به صورت مستقل برای تولید نان استفاده می شود

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Views: 4

About Fooda

وبسایت فودا، ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺷﮑﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ و تهیه ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﯼ، پروژه اصول طراحی ، گزارش عملیات صنایع غذایی ، ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ، کاربینی ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ foodvar@yahoo.com ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ

Check Also

روغن زیتون

فرآيند توليد روغن زيتون

روغن با روش هاي مختلف که عمدتا فيزيکي است از زيتون استخراج و باقيمانده اي به جا مي ماند که  تا 8 درصد روغن داشته و توسط حلال که معمولا هگزان است روغن کشي و روغن حاصل، روغن تفاله ناميده مي شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *