اصطلاحات صنایع غذایی با حرف n
اصطلاحات صنایع غذایی با حرف n

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف N

اصطلاح انگلیسی: native conformation(protein)
اصطلاح فارسی: ساختمان طبیعی پروتئین
مفهوم اصطلاح: حالت طبیعی پروتئین در سلول زنده پروتئین یکه در حالت طبیعی است و میتواند عمل طبیعی خود را انجام دهد.
اصطلاح انگلیسی: native protein
اصطلاح فارسی: ساختمان طبیعی پروتئین
مفهوم اصطلاح: native conformation ←
اصطلاح انگلیسی: natto
اصطلاح فارسی: ناتو
مفهوم اصطلاح: نوعی غذای تخمیر شده و مردمی در ژاپن است.
اصطلاح انگلیسی: Natto
اصطلاح فارسی: ناتو
مفهوم اصطلاح: نوعی فراورده تخمیری سیاه رنگ از سویا که در چین ، ژاپن و فیلیپین تولید می شود.
اصطلاح انگلیسی: Natural
اصطلاح فارسی: ط‌بیعی ، سرشتی ، نهادی ، ذاتی ، فط‌ری ، جبلی ، بدیهی ،
مفهوم اصطلاح: ط‌بیعی ، سرشتی ، نهادی ، ذاتی ، فط‌ری ، جبلی ، بدیهی ،
اصطلاح انگلیسی: natural conditioning
اصطلاح فارسی: گاز دار کردن طبیعی (نوشابه)
مفهوم اصطلاح: در صنایع تولید نوشابه به گازدار کردن طبیعی نوشابه در اثر فعالیت مخمر گفته می شود
اصطلاح انگلیسی: Natural Resources
اصطلاح فارسی: منابع‌ ط‌بیعی
مفهوم اصطلاح: منابع‌ ط‌بیعی
اصطلاح انگلیسی: nectar
اصطلاح فارسی: آب میوه مصنوعی
مفهوم اصطلاح: نوعی نوشابه میوه ای است که تا ۲۰ درصد شکر دارد وجوهر میوه به آن اضافه میکنند
اصطلاح انگلیسی: net dietary protein value(NPV)
اصطلاح فارسی: ارزش خالص پروتئین غذایی
مفهوم اصطلاح: معیاری برای سنجش مقایسه ای پروتئینهای تغلیظ شده. حاصلضرب مقدار ناخالص پروتئین و npu اندازه گیری شده با رژیم ۱۰% پروتئین
اصطلاح انگلیسی: net head space
اصطلاح فارسی: سر فضای خالص
مفهوم اصطلاح: فاصله فضای خالی بالای سطح ماده غذایی از سطح غذا تا سطح داخلی در قوطی یا شیشه در حالت ایستاده و دربسته.
اصطلاح انگلیسی: net protein ratio(NPR)
اصطلاح فارسی: بهروری جامع پروتئین
مفهوم اصطلاح: معیاری برای ارزیابی پروتئین و عبارت است از نسبت جمع قدر مطلقهای افزایش وزن موشهای تغذیه کننده از یک رِژیم پروتئینی و کاهش وزن موشهای استفاده کننده از رژیم غذایی بدون پروتئین بر مقدار پروتئین مصرفی توسط موشهای تغذیه کننده از غذای پروتئینی.
اصطلاح انگلیسی: net protein value(NPV)
اصطلاح فارسی: ارزش خالص پروتئین
مفهوم اصطلاح: معیاری برای سنجش مقایسه ای پروتئینهای تغلیظ شده. حاصلضرب مقدار ناخالص پروتئین وNPU اندازه گیری شده با رژیم ۱۰ درصد پروتئین.
اصطلاح انگلیسی: net weight
اصطلاح فارسی: وزن خالص
مفهوم اصطلاح: در صنایع غذایی به مقدار ماده کنسرو شده داخل قوطی گفته میشود. که شامل شربت یا آب نمک نیز هست.
اصطلاح انگلیسی: neutralization
اصطلاح فارسی: خنثی سازی ، بیط‌رف‌ کردن‌
مفهوم اصطلاح: خنثی سازی ، بیط‌رف‌ کردن‌
اصطلاح انگلیسی: neutralize
اصطلاح فارسی: خنثی کردن‌ ، بط‌ور شیمیایی خنثی کردن‌
مفهوم اصطلاح: خنثی کردن‌ ، بط‌ور شیمیایی خنثی کردن‌
اصطلاح انگلیسی: NGL
اصطلاح فارسی: ضریب بازدهی نیتروژن
مفهوم اصطلاح: nitrogen growth in←
اصطلاح انگلیسی: nisin
اصطلاح فارسی: نی سین
مفهوم اصطلاح: نوعی نتی بیوتیک که از برخی سویه های استرپتوکوکوس لاکتیس ساخته میشود. پلی پپتیدی با وزن مولکولی ۷۰۰۰ که دارای ۱۸ نوع اسید آمینه است. برای جلوگیری از رشد اسپور های باکتریها استفاده میشود.
اصطلاح انگلیسی: nitrate
اصطلاح فارسی: نیترات
مفهوم اصطلاح: نمک اسید نیتریت معمولا نیترات سدیم که به عنوان ماده نگهدارنده و تثبیت کننده رنگ گوشت و محصولات گوشتی استفاده میشود.
اصطلاح انگلیسی: nitrification
اصطلاح فارسی: نیتراتی شدن
مفهوم اصطلاح: در صنایع غذایی به فرآیندی گفته میشود که باعث اکسید شدن آمونیاک بر اثر باکتری ها و تبدیل آن به نیتریت و نیترات میشود.
اصطلاح انگلیسی: nitrite
اصطلاح فارسی: نیتریت
مفهوم اصطلاح: نمک اسید نیتروو معمولا نیتریت سدیم است. این ترکیب برای نگهداری محصولات گوشتی همراه با نیترات استفاده میشود.
اصطلاح انگلیسی: nitrogen balance
اصطلاح فارسی: موازنه نیتروژن
مفهوم اصطلاح: مقدار نیتروژن دریافتی در مقایسه با مقدار ازت دفعی در مدت زمانی معین.
اصطلاح انگلیسی: nitrosamine
اصطلاح فارسی: نیتروز آمین
مفهوم اصطلاح: نیتروز آمین ماده ای است که در گوشتهای دارای نیتریت ممکن است به وجود آید که ترکیبی سرطان زاست.
اصطلاح انگلیسی: noncoenocytic molds
اصطلاح فارسی: کپکهای فاقد دیواره عرضی
مفهوم اصطلاح: به کپکهایی گفته میشود که ریسه آنها به صورت رشته ای لوله مانند و فاقد دیواره عرضی است.
اصطلاح انگلیسی: nonenzymatic browning
اصطلاح فارسی: قهوه ای شدن غیر آنزیمی
مفهوم اصطلاح: قهوه ای شدن غیر آنزیمی
اصطلاح انگلیسی: NPU
اصطلاح فارسی: معیار پروتئین قابل استفاده در بدن
مفهوم اصطلاح: یکی از معیا های ارزیابی کیفیت پروتئین غذا که حاکی از مقدار ازت نگهداری شده در بدن موش آزمایشگاهی پس از مصرف پروتئین می باشد
اصطلاح انگلیسی: nucleotide
اصطلاح فارسی: نوکلئو تید
مفهوم اصطلاح: واحد سازنده اسید نوکلئیک. هر نوکلئوتید دارای یک باز پورین یا پیریمیدین و یک قند ریبوز یا دی اکسی ریبوز و فسفات است.
اصطلاح انگلیسی: nutrients
اصطلاح فارسی: مواد مغذی
مفهوم اصطلاح: ترکیبات شامل مواد قندی ، پروتئین ، چربیها ، ویتامینها و عناصر معدنی است که باعث رشد بیولوژیک میشود.
اصطلاح انگلیسی: Nutritional
اصطلاح فارسی: تغذیه ای
مفهوم اصطلاح: تغذیه ای
اصطلاح انگلیسی: nutritional drink
اصطلاح فارسی: نوشابه مغذی
مفهوم اصطلاح: به نوشابه ای گفته میشود که بخشی از نیاز های تغذیه ای انسان را تامین میکنند و میتوان انها را به گروههای زیر تقسیم کرد:دسته ای که دارای گلوکز زیاد و تامین کننده انرژی هستند ، دسته ای ویتامینها و مواد معدنی هستند ، دسته ای که قندهایی جذب ناشدنی دارند و برای افراد رژیمی مناسبند
اصطلاح انگلیسی: nutritional inhibitor
اصطلاح فارسی: بازدارنده تغذیه ای
مفهوم اصطلاح: ترکیب طبیعی موجود در مواد غذایی که باعث کاهش ارزش و جلوگیری از اثر تغذیه ای ماده غذایی میشود.
اصطلاح انگلیسی: nutritionist
اصطلاح فارسی: متخصص تغذیه
مفهوم اصطلاح: کسی که از علوم تغذیه استفاده میکند تا باعث بهبود سلامت جامعه با توجه به نیازهای بدن از نظر مواد مغذی شده و بیماریهای ناشی از کمبود مواد غذایی را کنترل کنند.
اصطلاح انگلیسی: nutritive
اصطلاح فارسی: مغذی
مفهوم اصطلاح: مغذی
اصطلاح انگلیسی: nutty taste
اصطلاح فارسی: طعم آجیلی
مفهوم اصطلاح: طعمی است که معمولا به علت نارس بودن دانه های قهوه در آن به وجود می آید و نامطلوب است.

Review Overview

User Rating: Be the first one !

Views: 254

About Fooda

وبسایت فودا، ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺷﮑﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ و تهیه ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﯼ، پروژه اصول طراحی ، گزارش عملیات صنایع غذایی ، ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ، کاربینی ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ foodvar@yahoo.com ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ

Check Also

روغن زیتون

فرآيند توليد روغن زيتون

روغن با روش هاي مختلف که عمدتا فيزيکي است از زيتون استخراج و باقيمانده اي به جا مي ماند که  تا 8 درصد روغن داشته و توسط حلال که معمولا هگزان است روغن کشي و روغن حاصل، روغن تفاله ناميده مي شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *