Tag Archives: گوگرد

فرآیند تولید آلو

آلو خشك

خشک کردن، یک روش نگهداري است که از راه کاهش محتواي آب میوه ها و سبزی ها، باعث کاهش تغییرات بیوشیمیایی، شیمیایی و میکروبی محصول می شود. هدف اصلی خشک کردن آلو، کاهش مقدار رطوبت آنها به حدی است که حداکثر ماندگاري را داشته باشند. همچنین به علت کاهش وزن و حجم محصول، هزینه هاي بسته بندي و حمل و نقل کاهش می یابد.

Read More »