Tag Archives: میکروارگانیسم ها

آنزیم کاتالاز در میکروارگانیسم ها

آنزیم کاتالاز در میکروارگانیسم ها

از جمله مهمترین فاکتورهای محیطی که بر روی پراکنش میکروارگانیسم ها تاثیر می گذارد اکسیژن می باشد و دلیل استفاده باکتری ها از اکسیژن  برای تولید انرژی زیاد می باشد  که بر همین اساس است که آنها را به 5 دسته تقسیم بندی می کنند : Obligate Aerobes  -1. باکتریهای هوازی اجباری Microaerophiles  -2. باکتریهای کم هوادوست Facultative Anaerobes   …

Read More »