Tag Archives: اصطلاحات صنایع غذایی با حرف I

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف I

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف I

اصطلاحاتی که با حرف [ I ] آغاز می شوند اصطلاح انگلیسی icing suger اصطلاح فارسی پودر شکر مفهوم اصطلاح پودر یا محلول قندی غلیظ که برای براق شدن روی شیرینی می پاشند اصطلاح انگلیسی idiophase اصطلاح فارسی مرحله سکون مفهوم اصطلاح به مرحله توقف رشد باکتریها که به دنبال مرحله فعال رشد (تروفوفاز) حادث می شود گفته می شود …

Read More »