Tag Archives: اسپری درایر

شیر خشک

خشک کردن شیر به عملیاتی اطلاق می شود که در آن قسمت اعظم آب موجود در ماده غذایی در یک شرایط کنترل شده خارج می گردد.

Read More »