لبنیلت

استانداردهای ملی شیر و فرآورده های شیری

شیر پاستوریزه – ویژگیها ۹۳
روغنها و چربيهاي خوراكي – كره- ویژگیها و نمونه برداری و آزمون ۱۶۲
شير و فرآورده هاي آن – شیر خام – ویژگیها و روشهای آزمون ۱۶۴
شیر و فرآورده های آن- خامه پاستوریزه – ویژگیها و روشهای آزمون ۱۹۱
شیر و فرآورده های آن – روشهای نمونه برداری ۳۲۶
شیر – اندازه گیری چربی (روش ژربر) ۳۶۶
شیرو فرآورده هاي آن – اندازه گیری چربی شير (روش ژربر) ۳۸۴
شیر و فرآورده هاي آن – انتخاب و تعداد نمونه شیر ۴۱۹
شیر و فرآورده های آن – روش نگهداری در سردخانه ۵۰۶
شیر و فرآورده های آن- تعیین ماده خشك شیر ۶۳۷
شیر و فرآورده هاي آن – تعیین وزن مخصوص (روش لاكتودانسی متر) شير ۶۳۸
شیر و فرآورده هاي آن – تعیین مقدار ازت تام (روش كیجدال) شير ۶۳۹
شیر و فرآورده هاي آن – آزمون فسفاتاز (كنترل آنزیمی پاستوریزاسیون شیر) ۶۶۴
روغنها و چربیهای خوراکی- كره – تعیین مقدار آب ۶۹۳
روغنها و چربیهای خوراکی- كره – تعیین مقدار نمك (كلرور سدیم) كره ۶۹۴
شیر و فرآورده های آن- ماست پاستوریزه – ویژگیها و روشهای آزمون ۶۹۵
شیر و فرآورده های آن- پنیر و پنیر ذوب شده – تعیین مقدار چربی (روش مرجع) ۷۶۰
بسته بندی – بشكه شیر ۸۴۲
شیر و فرآورده های آن- كشك – ویژگیها ۱۱۸۸
شیر و فرآورده های آن- خامه شیر – تعیین نسبت درصد وزنی چربی ۱۱۸۹
شیر و فرآورده های آن- بستنی – تعیین ماده خشك ۱۱۹۰
شیر و فرآورده های آن-  – روش جستجوی پنی سیلین با استفاده از دیسكهای كاغذی ۱۱۹۳
روغنها و چربیهای خوراکی- كره – تعیین مقدار چربی روغن كره ۱۲۵۵
روغنها و چربیهای خوراکی- كره – تعیین مقدار آب روغن كره به روش كارل فیشر ۱۲۵۶
روغنها و چربیهای خوراکی- كره – تعیین اندلیس اسید چربی كره (روش مرجع) ۱۲۵۷
شیر و فرآورده های آن – تعیین فعالیت آنزیم فسفاتاز ۱۲۵۸
شیر – تعیین مقدار كلسیم ۱۲۵۹
شیر – تعیین مقدار فسفربه روش جذب ملکولی ۱۲۶۰
شیر و فرآورده های آن- پنیرهای پاستوریزه پایدار – تعیین فعالیت آنزیم فسفاتاز ۱۳۶۷
شیر خشك و پودر لاكتوسرم – میکروبیولوژی شمارش كلی میكروبها ۱۳۶۸
شیر و فرآورده های آن- شیر خشك – تعیین مقدار آب ۱۴۵۰
شير و فرآورده هاي آن – شیر خشك – تعیین مقدار اسید لاكتیك و لاكتاتها ۱۴۵۱
شیر و فرآورده های آن- شیر طعم دار- ویژگیها و روشهای آزمون ۱۵۲۷
شیر و فرآورده های آن- شیر فراد ما تجاری(UHT)ویژگیها و روشهای آزمون ۱۵۲۸
شیرو فرآورده های آن – شناسایی چربی نباتی در چربی شیر – روش آزمون ۱۵۲۹
شیر و فرآورده های آن- شیرهای كنسانتره بدون قند و شیرهای كنسانتره شیرین – روش تعیین مقدار ماده خشك ۱۵۳۰
شیر و فرآورده های آن- شیر خشك – روش تعیین مقدار چربی (روش مرجع) ۱۵۳۱
شیر و فرآورده های آن- شیرهای كنسانتره و شیرهای كنسانتره شیرین – روش تعیین مقدار چربی ۱۵۳۲
شیرهای كنسانتره شیرین به طریقه پولاریمتری – تعیین مقدار ساكارز ۱۶۲۹
صنایع شیر – آزمون لوله برای ارزشیابی پاك كننده ها و مواد ضدعفونی كننده مورد استفاده ۱۶۳۰
شیر و فرآورده های آن- کروماتوگرافی استرولهای چربی- روش آزمون مرجع ۱۶۳۱
شیر و فرآورده هاي آن – پاستوریزاسیون شير- آیین كار ۱۶۷۸
شیر و فرآورده های آن- پنیر و پنیر فرآیند شده – تعیین ماده خشك کل- روش آزمون ۱۷۵۳
شیر و فرآورده های آن – پنیرهای ذوب شده – تعیین مقدار خاكستر ۱۷۵۵
شیر و فرآورده های آن – تعاریف و واژه ها ۱۷۵۶
خوراك دام و طیور – كشك مصرفی – ویژگیها ۱۷۵۹
شیر و فرآورده های آن- پنیر و پنیر فرآیند شده – تعیین مقدار فسفرکل بروش اسپکتروسکوپی ۱۸۰۸
شیر و فرآورده های آن- پنیر – تعیین مقدار كلرور (روش مرجع) ۱۸۰۹
شیر و فرآورده های آن- پنیرهای ذوب شده – تعیین مقدار پروتیین ۱۸۱۱
شير و فرآورده هاي  آن – شیر خشك – ویژگیها ۲۰۱۲
شیر و فرآورده های آن- پنیرهای ذوب شده – محاسبه مقدار امولیسینهای سیتراته ۲۰۲۶
شیر و فرآورده های آن- پنیر و پنیر ذوب شده – تعیین اسید سیتریك محتوی ۲۰۷۸
شیر و فرآورده های آن- پنیر سرم (روش مرجع) – تعیین مقدار چربی ۲۰۷۹
شیر و فرآورده های آن- پنیر سرم “روش مرجع” – تعیین مقدار ماده خشك ۲۰۸۰
شیر و فرآورده های آن- پنیر ذوب شده (روش مرجع) – محاسبه مقدار امولسینیه كننده فسفاته ۲۰۸۱
شیر و فرآورده های آن- پنیر و پنیرهای ذوب شده – تعیین مقدار لاكتوز ۲۰۸۸
شير و فرآورده هاي آن – شیر خشک- تعیین مقدار اسیدیته(روش مرجع) ۲۰۸۹-۱
شیر و فرآورده های آن- تعیین مقدار اسیدیته شیر خشک(روش معمولی)-روش آزمون ۲۰۸۹-۲
شیر و فرآورده هاي آن – روش تعیین ضریب حلالیت ۲۰۹۰
شیر و فرآورده های آن – تعیین مقدار مس محتوی ۲۱۹۶
آنزیم – رنت های گاوی – اندازه گیری فعالیت كل لخته كنندگی شیر ۲۲۰۰-۸
شير و فرآورده هاي آن – شیر خشك ویژه تغذیه شیرخوار از آغاز تولد تا ۶ ماهگی ویژگیها وروشهای آزمون ۲۲۰۲-۱
شير و فرآورده هاي آن – شیر خشك ویژه تغذیه شیرخوار از ۶ ماهگی به بعد- ویژگیها و روشهای آزمون ۲۲۰۲-۲
كاغذ پارشمینه- برای بسته بندی فرآورده های لبنی- ویژگیها و روشهای آزمون ۲۲۴۴
شیر و فرآورده هاي آن – تعیین مقدار آهن ۲۲۸۳
شير و فرآورده هاي آن – شیر خشك – روش تعیین ذرات سوخته ۲۲۸۴
غذای کمکی شیرخواران و نوزادان ۲۲۸۵
میكروبیولوژی – شناسایی و جستجوی كلستریدیوم بوتولینوم در مواد غذایی – روش آزمون ۲۳۲۳
شیر و فرآورده های آن- پنیر – ویژگیها عمومی ۲۳۴۴
شیر و فرآورده های آن- پنیر رسیده در آب نمک- ویژگیها و روشهای آزمون ۲۳۴۴-۱
غذای كودك – روشهای آزمون ۲۳۴۵
شير و فرآورده هاي آن – شیر خشك مخصوص تغذیه اطفال – روشهای آزمون ۲۳۴۶
شیر و فرآورده های آن- میکروبیولوژی- ویژگیها ۲۴۰۶
شیر و فرآورده های آن- میکروبیولوژی- ویژگیها ۲۴۰۶
شیر و فرآورده های آن- بستنی- ویژگیها و روشهای آزمون ۲۴۵۰
شیر و فرآورده هاي آن – روش اندازه گیری كمی پنی سیلین G ۲۴۵۱
شیر و فرآورده های آن- كشك مایع – ویژگیها ۲۴۵۲
شير و فرآورده هاي آن – شیر خشك مخصوص تغذیه اطفال – روش اندازه گیری ویتامین ث ۲۸۵۰
شير و فرآورده هاي آن – شیر خشك صنعتی – روش تعیین میزان قلیاییت خاكستر ۲۸۵۱
شیر و فرآورده های آن – روش تعیین اسیدیته كل و PH با تراكم یونهای H ۲۸۵۲
شير و فرآورده هاي آن – شیر خشك اطفال – روش اندازه گیری ویتامین ب ۱ ۲۸۵۳
شیر خشك اطفال – روش اندازه گیری ویتامین ب ۲ ۲۸۵۴
یخ مصرف خوراكی – آیین كار شرایط بهداشتی تولید و جابجایی ۳۴۰۲
صنایع شیر – عملیات كلی ضد عفونی و شستشو فرآورده های لبنی در خط تهیه – آیین كار ۳۴۲۵
صنایع شیر – چگونگی روش استفاده از مواد پاك كننده و ضد عفونی كننده – آیین كار ۳۴۲۶
صنایع شیر – نحوه شستشو و ضد عفونی كارخانجات و تجهیزات مورد استفاده – تعاریف و اصطلاحات ۳۴۲۷
صنایع شیر – شویندگی و شوینده ها ۳۴۲۸
صنایع شیر – ضد عفونی كردن واحدهای صنعتی شیر – آیین كار ۳۴۲۹
شیر و فرآورده هاي آن – روش شمارش میكروارگانیسم های سرماگرا  در ۶/۵ درجه سلسیوس ۳۴۵۱
صنایع شیر – شستشو و ضد عفونی تجهیزات و دستگاههای تهیه بستنی – آیین كار ۳۵۳۶
صنایع شیر – شستشو و ضد عفونی وسایل و تجهیزات مربوط به تهیه و حمل و نقل شیرهای تغلیظ ۳۵۳۷
صنایع شیر – شستشو و ضد عفونی دستگاههای تهیه ماست و بسته بندی آن ۳۵۳۸
صنایع شیر – شستشو و ضد عفونی دستگاههای تهیه و بسته بندی كره ۳۵۳۹
صنایع شیر – شستشو و ضد عفونی دستگاههای پنیر سازی و پنیر به عمل آمده و بسته بندی آن ۳۵۴۰
شیر – تعیین نقطه انجماد (روش ترمیتور كریوسكوپ) ۳۵۴۳
شیر – نگهداری و حفاظت شیر پس از دوشش و انتقال آن به مراكز جمع آوری و كارخانجات ۳۵۴۹
شیر دوشی – آیین كار ۳۵۵۰
شير و فرآورده هاي آن – كشك – آیین كار تولید ۳۶۵۶
شیر و فرآورده های آن- پنیر و فرآورده های فرآیند شده – اندازه گیری مقدار كلرور به روش پتانسیومتری ۳۶۹۲
شیر – اندازه گیری مقدار پروتیین به روش پیوند با آمیدوپلاك ۳۷۶۸
فرآورده های یخی خوراكی – ویژگیها و روشهای آزمون شیمیایی ۳۹۶۴
شیر و فرآورده های آن- ماست طعم دار پاستوریزه – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۰۴۶
شیر – روش اندازه گیری كفایت همگن كردن ۴۰۴۹
شیر و فرآورده های آن- بستنی – آیین كار بهداشتی ساخت، بسته بندی، نگهداری، توزیع و فروش:۱۳۷۶٫۷:۱:۰ ۴۰۷۶
شیر و فرآورده های آن – ميكروبيولوژي- جستجو و شناسایی سالمونلا ۴۴۱۳
كازیین و كازیینات – اندازه گیری پرویین محتوی – (روش مرجع) ۴۴۴۵
كازیین و كازیینات – اندازه گیری چربی بطریق وزن سنجی (روش مرجع) ۴۴۴۶
شیر و فرآورده های آن – روش اندازه گیری عدد پراكسید چربی بدون آب (روش مرجع) ۴۴۴۷
كازیین و كازیینات – ویژگیها ۴۴۴۸
كازیین و كازیینات – اندازه گیری لاكتوز به روش نورسنجی ۴۴۴۹
كازیین – اندازه گیری اسیدیته آزاد (روش مرجع) ۴۴۵۰
كازیین و كازیینات – اندازه گیری رطوبت (روش مرجع) ۴۴۵۱
كازیین – اندازه گیری خاكستر ثابت شده (روش مرجع) ۴۴۵۲
كازیین رنت و كازیینات – اندازه گیری خاكستر (روش مرجع) ۴۴۵۳
كازیین و كازیینات – اندازه گیری ذرات سوخته ۴۴۵۴
صنایع شیر و فرآورده های آن – مخازن حمل – ویژگیها ۴۴۸۳
بسته بندی – شیر و فرآورده های شیری آبگونه، گنجایه های مقوایی یكبار مصرف – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۴۹۴
شیر و فرآورده های آن – ميكروبيولوژي- شمارش باكتریهای مقاوم به حرارت ۴۵۱۸
شیر و فرآورده های آن – ميكروبيولوژي- شمارش هاگ باكتریهای هوازی ۴۵۱۹
شیر و فرآورده های آن – ميكروبيولوژي- روش جستجو و شناسایی لیستر یا منو سایتوجنز ۴۵۲۴
شیر خشك – اندازه گیری مقدار سدیم به روش بیناب سنجی نشری شعله ای ۴۵۴۰
صنایع شیر و سایر فرآورده های مایع آن – ویژگیهای تجهیزات پاستوریزه كننده ۴۶۲۸
صنایع شیر و فرآورده های آن – آیین كار بهداشتی كارخانجات ۴۶۲۹
شير و فراورده هاي آن- پنیر موزارلا (پنیر پیتزا) – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۶۵۸
شیر و فرآورده های آن-پنیر پروسس- ویژگیها ۴۶۵۹
شير و فرآورده هاي آن – پنیر ۴۶۶۰
كازیین و كازیینات ها – اندازه گیری PH – روش مرجع ۴۶۸۹
شير و فرآورده هاي آن – شیر خشك – روش اندازه گیری قابلیت پراكندگی و خیس شدن فوری در آب ۴۶۹۰
ارزیابی حسی شیر و فرآورده های آن با روش نمره دهی ۴۶۹۱
ارزیابی حسی كره با روش نمره دهی ۴۶۹۲
ارزیابی حسی شیر خشك با روش نمره دهی ۴۶۹۳
نان بستنی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۷۶۱
شیر و فرآورده های آن – شمارش میكروارگانیزمهای لیپولیتیك به روش ویكتوریا بلو ۴۷۷۹
شیر – آزمون اندازه گیری میزان مواد خارجی نامحلول (روش مرجع) ۴۸۱۵
شیر – آزمون اندازه گیری میزان مواد خارجی نامحلول (روش سریع) ۴۸۱۶
شيرو فراورده هاي آن- میکروبیولوژی – شمارش یاخته های پیکری  به روش میكروسكوپی ۴۹۲۳
شیر، شیر خشك – روش جستجو و اندازه گیری افلاتوكسین M1 ۴۹۲۵
شيرو فرآورده هاي آن- ارزیابی حسی شیر مایع – روش آزمون ۴۹۳۶
شيرو فرآورده هاي آن-ارزیابی حسی بستنی – روش آزمون ۴۹۳۷
شيرو فرآورده هاي آن-ارزیابی حسی پنیر – روش آزمون ۴۹۳۸
شيرو فرآورده هاي آن-خامه شیر – روش ارزیابی حسی ۴۹۳۹
شيرو فرآورده هاي آن-ارزیابی حسی فرآورده های تخمیر شده شیر – روش آزمون ۴۹۴۰
شيرو فرآورده هاي آن-شیرخشك و فرآورده های خشك-شیر – روش اندازه گیری وزن مخصوص انباشته (فله) ۴۹۴۱
شیر خشك صنعتی – روش ارزیابی عدد حرارتی – طبقه بندی حرارتی ۵۰۱۰
شیرخشك و فرآورده های خشك شیر – اندازه گیری اندیس نامحلولی ۵۰۱۱
شیر و فرآورده های آن – اندازه گیری نیترات و نیترین به روش احیاء با كادمیوم و طیف سنجی ۵۰۱۲
میکروبیولوژی – شمارش یاخته های پیكری در شیر به روش میكروسكوپی ۵۰۲۸
پاك كننده اسیدی مورد مصرف در صنایع لبنی ۵۲۱۳
پاك كننده اسیدی مورد مصرف در صنایع لبنی ۵۲۱۳
پاك كننده قلیایی مورد مصرف در صنایع لبنی ۵۲۱۴
شيرو فرآورده هاي آن-ماست، آزمون اندازه گیری اسیدیته كل قابل عیارسنجی سروش پتانسیومتری ۵۲۲۲
شیر و فرآورده های آن-ميكروبيولوژي- شمارش مستقیم میكروسكوپي ۵۲۳۲
شیر و فرآورده های آن-ميكروبيولوژي- شمارش اشریشیاكلی – روش بیشترین تعداد احتمالی ( MPN ) ۵۲۳۴
شیر و فرآورده های آن – ميكروبيولوژي-شمارش اشریشیا كلی – روش شمارش پرگنه با استفاده از صافی غشایی در دمای ۴۴ درجه سلسیوس ۵۲۳۵
شیر و فرآورده های آن -ميكروبيولوژي- شمارش میكروارگانیزمهای پروتئولتیك ۵۲۶۴
شیر و فرآورده های آن-ميكروبيولوژي- روش شمارش كلی پرگنه های میكرواركانیسم ها در ۳۰درجه سلسيوس ۵۴۸۴
شیر و فرآورده های آن – راهنمای عمومی بازرسی و نمونه برداری جهت تعیین شرایط بهداشتی واحدهای تولیدی ۵۴۸۵
شیر و فرآورده های آن -ميكروبيولوژي-  شمارش كلی فرمها قسمت اول – روش شمارش پرگنه در ۳۰ درجه سلسیوس (بدون تقویت سازی) ۵۴۸۶-۱
شير و فرآورده هاي آن- پنیر موزا رلا – ویژگیهای میكروبیولوژی ۵۵۵۲
اماكن شیردوشی – آیین كار بهداشتی ۵۵۶۱
اماكن ماست زنی – آیین كار بهداشتی ۵۵۶۲
مارگارین (كره نباتی )ویژگیهای میكروبی ۵۶۳۷
شير و فرآورده هاي آن- خامه و بستنی – روش احیاء آبی متیلن (آزمایش ردكتاز) ۵۶۶۰
شیر و فرآورده های آن – روش اندازه گیری نیتروژن كازیین (روش مرجع) ۵۷۲۱
شير و فرآورده هاي آن- پنیر سفید ایرانی – آیین كار تولید ۵۷۷۲
شیرخشك – مخلوط یخی خشك (پودر خشك فرآورده های یخی ) وپنیرهای فرآیند شده – تعیین مقدار لاكتوزقسمت دوم – تعیین گالاكتوز مشتق شده از لاكتوز بروش آنزیمی – روش آزمون ۵۸۰۷
شیر خشك بدون چربی اندازه گیری ویتامین A به روش رنگ سنجی – روش آزمون ۵۸۱۷
شیر و فرآورده های آن – اندازه گیری مانده آفت كشها(تركیبات آلی كلره) بخش یكم: ملاحظات كلی و روشهای استخراج – روش آزمون ۵۸۱۸
شیر و شیر خشك – اندازه گیری ید به روش كروماتوگرافی مایع با كارایی بالا روش آزمون ۵۸۱۹
شیر و فرآورده های آن – مایه پنیر میكروبی (قارچی) ویژگیها و روشهای آزمون ۵۸۶۵
شیر و فرآورده های آن – پودر پنیر – ویژگیها ۵۸۷۷
شیر و فرآورده های آن – پنیر خامه ای – ویژگیها و روشهای آزمون ۵۸۸۱
شیر – ميكروبيولوژي شمارش یاخته های پیكری – روش الكترونیكی ۵۹۶۸
شیر خام – ميكروبيولوژي- روش جستجوی استرپتوكوكوس آگالاكتیه ۶۱۱۱
شیر پاستوریزه – آیین كار راهنما جهت استقرار سیستم تجدید و تحلیل خطر نقاط کنترل بحرانی(HACCP ) ۶۱۱۴
شیر و فرآورده های آن- كشك مایع صنعتی – ویژگیها ۶۱۲۷
شیر و فرآورده های آن – اندازه گیری لاكتوز به روش معمولی ۶۱۵۷
شیر و فرآورده های آن – اندازه گیری لاكتوز به روش مرجع ۶۱۵۸
شير و فرآورده های لبنی – آیین كار حمل ونقل و توزیع ۶۲۰۲
شير و فرآورده هاي آن – پنير تازه –  ويژگيها و روشهاي آزمون ۶۶۲۹
شير و فرآورده هاي آن – استفاده از آغازگر در توليد پنير – آيين كار ۶۷۵۹
شير و فرآورده های آن-  پساب كره و پودر پساب كره – آب پنير و پودر آب پنير ـ تعيين فعاليت فسفاتاز قليايي ـ بروش معمولي- روش آزمون ۶۸۱۲
شير و فرآورده هاي آن –  اندازه گيري مقدار نيتروژن كازئين در شير مايع(روش معمول)- روش آزمون ۶۸۵۰
شير و فرآورده هاي آن – شيرتغليظ شده شيرين – ويژگيها و روشهاي آزمون ۶۹۴۴
شير و فرآورده هاي آن – شير تبخير شده – ويژگيها و روشهاي آزمون ۶۹۴۵
شیر و فرآورده هاي آن ـ پودر آب پنير- ويژگيها و روشهاي آزمون ۶۹۵۹
شير و فرآورده هاي آن – نمونه گيري بازرسي به روش وصفي ها ۷۰۳۹
شير و فرآورده هاي آن – نمونه گيري بازرسي به روش متغييرها ۷۰۴۰
شير و فرآورده هاي آن – تعيين فعاليت آنزيم – فسفاتاز قليايي با استفاده از روش فلورومتريك – قسمت اول: شير و فرآورده هاي مايع شير – روش آزمون ۷۰۴۱-۱
موتورهاي درونسوز رفت و برگشتي – محفظه كلاج – ابعاد اسمي و رواداريها ۷۳۲۲
شير و فرآورده هاي آن-تعيين مقدار ناتامايسين در پنير و لايه خارجي آن به روش بيناب سنجي(اسپكتروفتومتري)جذب مولكولي و كروماتوگرافي مايع با فشار-روش آزمون ۷۳۶۵
پودر خامه-ويژگيها و روشهاي آزمون ۷۶۸۶
شير و فرآورده هاي آن-ماست-شمارش ميكروارگانيسم هاي پايه توليد كننده(لاكتوباسيلوس دلبروكي زير گونه بولگاريكوس و استرپتوكوكوس ترموفيلوس) ۷۷۱۳
شير و فرآورده هاي آن-ماست-شمارش ميكروارگانيسم هاي پايه توليد كننده ماست-روش شمارش كلني در ۳۷ درجه سلسيوس ۷۷۱۴
شير و فرآورده هاي آن-فرآورده هاي پروتئيني خشك شده شير-اندازه گيري شاخص حلاليت ازت ۷۷۲۳
شير بدون چربي-آب پنير و دوغ كره اندازه گيري چربي به روش گراويمتري(روش مرجع) ۷۹۳۸
شير غليظ قوطي شده-تعيين ميزان قلع به روش طيف سنجي جذب اتمي كوره گرافيتي ۷۹۴۹

Review Overview

User Rating: 3.96 ( 9 votes)

بازدیدها: 10677

About Fooda

وبسایت فودا، ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺷﮑﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ و تهیه ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﯼ، پروژه اصول طراحی ، گزارش عملیات صنایع غذایی ، ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ، کاربینی ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ foodvar@yahoo.com ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ

Check Also

گزارشکار تعیین کلرید به روش ولهارد

دانلود گزارشکار تعیین کلرید به روش ولهارد برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید بازدیدها: …

2 comments

  1. یگانه رجب زاده

    سلام وقتتون بخیر
    امکان دانلود ندارن این استاندارد ها؟
    من استاندارد های مربوط به شیر خشک را لازم دارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.