Tag Archives: carrogeenan

کاراگینان carrogeenan

کاراگینان

چند نوع كاراگينان .Lambda و Kappa وIota وجود دارد كه ساختمان شيميايي خواص و موارد استفاده انها متفاوت است استفاده از آنها به قابليت تشكيل ژل بستگي دارد دو روش براي توليد كاراگينان وجود دارد در روش اوليه كارگينان از راه عصاره گيري علف دريايي درمحلول ابدار بدست مي ايد دراين روش فرايند بازيافت كاراگينان مشكل بوده و هزينه هاي …

Read More »