Tag Archives: کیتین

کیتین و کیتوزان و کاربرد آنها به عنوان مواد غذایی فراویژه

چکیده : بعد از سلولز، کیتین فراوان ترین پلی ساکارید طبیعی در زمین است.کیتین دارای ساختاری مشابه سلولز بوده و تفاوت آن ها در جایگزینی عامل هیدروکسیل با گروه استامید در کربن شماره 2 است. کیتوزان یک کوپلیمر از گلوکز آمین وN-استیل-D-گلوکز آمین است که بوسیله N– دی استیلاسیون کیتین از ضایعات خرچنگ و میگو تهیه می شود. اخیراً، با …

Read More »