Tag Archives: پپتیدهای زیست فعال

خواص و عملکردهای پپتید های زیست فعال

Bioactive peptides

پروتئین ها به عنوان اجزای فعال از نظر فیزیولوژیکی در رژیم غذایی نقش مهمی دارند و بسیاری از پروتئین هایی که بصورت طبیعی در مواد غذایی خام وجود دارند عمل فیزیولوژیکی شان را یا بصورت مستقیم یا ازطریق آبکافت آنزیمی انجام می دهند

Read More »