Tag Archives: هموژنیزاسیون

هموژنایزر

هموژناسیون

هموژنیزاسیون یا همگن‌سازی فرآیندی است که با استفاده از آن مایعات غیرقابل حل به یک کلوئید که در آن دو مایع یکی به صورت پراکنده و دیگری فاز پیوسته قرار گرفته‌اند تبدیل می‌شوند

Read More »