Tag Archives: فرآیند تولید خمیر مایه

فرآیند تولید خمیر مایه

saccharomyces cerevisiae

خمیرمایه نانوایی (Baking Yeast) که با عنوان علمی Saccharomayces Cerevisiae شناخته می­شود که در نتیجه رشد آن در خمیر، گاز کربنیک و سایـر مـواد آلی تولید می شود.

Read More »