Tag Archives: سیانید

سموم غذایی

چکیده یکی از موضوعات مهم علوم و صنایع غذایی مبحث « سموم طبیعی » می باشد. اهمیت این سموم علاوه بر نقش ضدتغذیه ای و ضد سلامتی، در صنعت نیز بسیار قابل توجه است. به این دلیل متخصصین صنایع غذایی سعی در شناخت ساختار شیمیایی، منابع مهم و نقش های ضد تغذیه ای آنها داشته اند. این سموم بر حسب …

Read More »