Tag Archives: سرکه

فرآیند تولید ترشی

ترشی

با استفاده از فرایند تولید ترشی می توان مواد خوراکی فاسد شدنی را تا چند ماه سالم نگه داشت. اگر ماده خوراکی ، خود دارای آب کافی باشد، تنها افزودن نمک برای ساختن ترشی کافی است.

Read More »

فرآیند تولید سرکه

سرکه فراورده ای است که از تخمیر الکلی و متعارقب آن تخمیر استیکی شربت های قند دار بدست می اید

Read More »