Tag Archives: رطوبت

خشک کردن اسمزی (osmotic drying)

خشک کردن اسمزی (osmotic drying)

خشک کردن اسمزی به عنوان یک فرایند خشک کردن جزئی شناخته می شوند .اگر چه این فریند سبب خروج آب به اندازه ی کافی جهت تولید محصول خشک نمی شود ،اما این مزیت را دارد که در مراحل بعدی سبب کاهش مصرف انرژی می شود

Read More »