Tag Archives: اصطلاحات صنایع غذایی با حرف E

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف E

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف E

اصطلاح انگلیسی Enumber اصطلاح فارسی عدد E مفهوم اصطلاح عددی است که مشخص کننده قابلیت استفاده ماده ای در غذاست. اصطلاح انگلیسی earthy taste اصطلاح فارسی طعم نا،طعم کپک مفهوم اصطلاح طعم نا ممطلوبی است که به علت کپک زدن در مواد به وجود می آید. اصطلاح انگلیسی ECHI viruses اصطلاح فارسی ویروس اکو مفهوم اصطلاح جنسی از ویروسهای بیماری …

Read More »