Tag Archives: استارترها

استارترها در صنایع لبنی

بدلیل شروع تولید اسید در این محصولات به این باکتری ها استارتر می گویند. همچنین چون اسید لاکتیک نیز تولید می کنند به این باکتری ها Lactic Acid Bacteria ( L.A.B ) اطلاق می شود.که اکثر L.A.B  ها گرم مثبت و کاتالاز منفی می باشند. اما نوع دیگری از باکتری ها مانند مخمرها و کپک ها نیز در خانواده استارترها …

Read More »