Tag Archives: آنزیم های شیر

آنزیم های شیر

مقدمه آنزیم ها گروهی از پروتئین ها هستند که توسط موجودات زنده تولید می شوند. آن ها بدون آن که مصرف شوند انجام یک واکنش شیمیایی را میسر ساخته و سرعت آن را افزایش می دهند.به آن ها بیوکاتالیز نیز می گویند. فعالیت آنزیم ها اختصاصی است و هر آنزیم واکنش خاصی را کاتالیز می نماید. شیر گاو به صورت …

Read More »