خانه / بایگانی نویسنده: Fooda (برگه 10)

بایگانی نویسنده: Fooda

وبسایت فودا، ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺷﮑﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ و تهیه ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﯼ، پروژه اصول طراحی ، گزارش عملیات صنایع غذایی ، ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ، کاربینی ، ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ foodvar@yahoo.com ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف G

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف G

اصطلاحاتی که با حرف [ G ] آغاز می شوند همه اصطلاحاتی که با حرف [ G ] آغاز می شوند “۴۳” اصطلاح با حرف [ G ] آغاز می شوند اصطلاح انگلیسی gas chromatograph اصطلاح فارسی بسته بندی گازی مفهوم اصطلاح دستگاه تجزیه ای که مواد شیمیایی را در ستون بسیار باریک بین ۲ فاز، یکی متحرک گازی خنثی ... ادامه مطلب »

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف H

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف H

اصطلاحاتی که با حرف [ H ] آغاز می شوند همه اصطلاحاتی که با حرف [ H ] آغاز می شوند “۳۳” اصطلاح با حرف [ H ] آغاز می شوند اصطلاح انگلیسی HACCP اصطلاح فارسی سیستم بازرسی هاسب مفهوم اصطلاح سیستم HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point، استانداردی پایه ای است كه به سازمانها و شركتها این امكان ... ادامه مطلب »

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف I

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف I

اصطلاحاتی که با حرف [ I ] آغاز می شوند اصطلاح انگلیسی icing suger اصطلاح فارسی پودر شکر مفهوم اصطلاح پودر یا محلول قندی غلیظ که برای براق شدن روی شیرینی می پاشند اصطلاح انگلیسی idiophase اصطلاح فارسی مرحله سکون مفهوم اصطلاح به مرحله توقف رشد باکتریها که به دنبال مرحله فعال رشد (تروفوفاز) حادث می شود گفته می شود ... ادامه مطلب »

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف J

اصطلاحاتی که با حرف [ J ] آغاز می شوند همه اصطلاحاتی که با حرف [ J ] آغاز می شوند “۴” اصطلاح با حرف [ J ] آغاز می شوند اصطلاح انگلیسی jam اصطلاح فارسی مربا مفهوم اصطلاح محصولی است که از میوه پخته شده در حد مناسب و شکر با آب یا بدون آب تهیه میشود. اصطلاح انگلیسی ... ادامه مطلب »

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف K

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف K

اصطلاحاتی که با حرف [ K ] آغاز می شوند همه اصطلاحاتی که با حرف [ K ] آغاز می شوند “۱۱” اصطلاح با حرف [ K ] آغاز می شوند اصطلاح انگلیسی kefir اصطلاح فارسی کفیر مفهوم اصطلاح نوعی شیر اسیدی الکلی است که در کشورهای بالکان تولید می شود. اصطلاح انگلیسی keratin اصطلاح فارسی کراتین مفهوم اصطلاح نوعی ... ادامه مطلب »

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف L

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف L

اصطلاح انگلیسی labeling اصطلاح فارسی برچسب زنی مفهوم اصطلاح مشخص کردن انواع مواد اولیه و یا افزودنی به صورت چاپ یا برچسب روی پوشش یا ظرف بسته بندی شده. اصطلاح انگلیسی label اصطلاح فارسی برچسب مفهوم اصطلاح به هر گونه طرح و برگه نوشته شده یا نقاشی چاپ شده که روی بسته بندی غذا چسبانده یا نقش شود بر چسب ... ادامه مطلب »

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف M

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف M

اصطلاح انگلیسی: macrolide اصطلاح فارسی: ماکرولید مفهوم اصطلاح: آنتی بیوتیکی که در ساختار شیمیایی آن یک حلقه بزرگ لاکتونیوجود دارد اصطلاح انگلیسی: magness tylor pressure tester اصطلاح فارسی: بافت سنج مگنس مفهوم اصطلاح: وسیله ای برای اندازه گیری سفتی بافت میوه ها و سبزیجات که زمان مناسب برداشت را با آن تعیین می کنند اصطلاح انگلیسی: magnitude اصطلاح فارسی: بزرگی ... ادامه مطلب »

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف N

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف n

اصطلاح انگلیسی: native conformation(protein) اصطلاح فارسی: ساختمان طبیعی پروتئین مفهوم اصطلاح: حالت طبیعی پروتئین در سلول زنده پروتئین یکه در حالت طبیعی است و میتواند عمل طبیعی خود را انجام دهد. اصطلاح انگلیسی: native protein اصطلاح فارسی: ساختمان طبیعی پروتئین مفهوم اصطلاح: native conformation ← اصطلاح انگلیسی: natto اصطلاح فارسی: ناتو مفهوم اصطلاح: نوعی غذای تخمیر شده و مردمی در ... ادامه مطلب »

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف O

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف O

O اصطلاح انگلیسی: obigate thermophile اصطلاح فارسی: گرمادوست اجباری مفهوم اصطلاح: در میکروب شناسی به ان گروه از میکروبها اطلاق می شود که دمای رشد ایدآل آنها حدود ۵۵ درجه است اصطلاح انگلیسی: Objective اصطلاح فارسی: قابل‌ مشاهده‌ ، بی ط‌رف‌ ، علمی و بدون‌ نظ‌ر خصوصی ، حالت‌ مفهوم اصطلاح: قابل‌ مشاهده‌ ، بی ط‌رف‌ ، علمی و بدون‌ ... ادامه مطلب »

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف P

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف P

اصطلاح انگلیسی: Package اصطلاح فارسی: بسته‌ ، عدل‌ بندی ، قوطی ، بسته‌بندی کردن‌ مفهوم اصطلاح: بسته‌ ، عدل‌ بندی ، قوطی ، بسته‌بندی کردن‌ اصطلاح انگلیسی: packaging اصطلاح فارسی: بسته بندی مفهوم اصطلاح: بسته بندی اصطلاح انگلیسی: palarisation اصطلاح فارسی: پالاریزه کردن مفهوم اصطلاح: روشی است که با تزریق خام ۷۵ درجه سانتی گراد به داخل محفظه ای از ... ادامه مطلب »

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف Q

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف Q

اصطلاح انگلیسی: qualitative اصطلاح فارسی: کیفیت مقداری مفهوم اصطلاح: کیفیت مقداری اصطلاح انگلیسی: Quality اصطلاح فارسی: چونی ، کیفیت‌ ، وجود ، خصوصیت‌ ، ط‌بیعت‌ ، نوع‌ ، ظ‌رفیت مفهوم اصطلاح: چونی ، کیفیت‌ ، وجود ، خصوصیت‌ ، ط‌بیعت‌ ، نوع‌ ، ظ‌رفیت اصطلاح انگلیسی: Quality Control اصطلاح فارسی: کنترل‌ کیفیت‌ مفهوم اصطلاح: کنترل‌ کیفیت‌ اصطلاح انگلیسی: quantitative descriptive ... ادامه مطلب »

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف R

اصطلاحات صنایع غذایی با حرف R

صطلاح انگلیسی: rad اصطلاح فارسی: راد مفهوم اصطلاح: واحد تشعشع امواج الکترومغناطیس معادل جذب ۱۰۰ ارگ در گرم ماده تشعشع یافته اصطلاح انگلیسی: radapertization اصطلاح فارسی: استرلیزاسیون تابشی مفهوم اصطلاح: استریل کردن غذاهای بسته بندی شده در ظروف غیر قابل نفوذ با اشعه گاما اصطلاح انگلیسی: radicidation اصطلاح فارسی: پاستوریزاسیون تابشی مفهوم اصطلاح: تابش اشعه یونیزه به غذا. مقدار آن ... ادامه مطلب »